NIK pozytywnie ocenia działalność edukacyjną i informacyjną Rzecznika Finansowego

Najwyższa Izba Kontroli prowadziła kontrolę dotyczącą finansowania i realizacji zadań związanych z edukacją klientów podmiotów rynku finansowego.

Zdaniem NIK Rzecznik zapewnił możliwość realizacji zadań ustawowych w latach 2022-2023. Biuro Rzecznika Finansowego identyfikowało istotne ryzyka na rynku finansowym, podejmując w tych obszarach działania edukacyjne i informacyjne kierowane do klientów podmiotów rynku finansowego, między innymi poprzez cyklicznie organizowane webinaria, komunikaty publikowane na stronie internetowej Biura i w mediach społecznościowych, kampanie w prasie, radiu i telewizji, spotkania z seniorami i uczniami szkół, udział w różnego rodzaju akcjach poświęconych

zwiększaniu świadomości finansowej społeczeństwa.

Jedyne nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dot. 2 umów zawartych w 2021 i miały miejsce przed rozpoczęciem kadencji obecnego Rzecznika. NIK pozytywnie ocenia działania naprawcze Rzecznika podjęte w celu wzmocnienia nadzoru nad postępowaniami zakupowymi. W związku z podjęciem przez Rzecznika Finansowego działań służących wzmocnieniu nadzoru NIK nie sformułował wniosków pokontrolnych.

Z wystąpieniem pokontrolnym NIK można zapoznać się na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontrole NIK”.