Wnioski o uchwałę Sądu Najwyższego

Rzecznik Finansowy ma możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej na celu wyeliminowanie występujących w  orzecznictwie sądowym rozbieżności.  Podstawy prawne tej kompetencji określone są w ustawie z dnia dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1904 z późn. zm.).

27. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie w zakresie dopuszczalności ustalenia wysokości odszkodowania w oparciu o hipotetyczne koszty naprawy w sytuacji, gdy naprawa przy szkodzie częściowej stała się już niemożliwa w wyniku następczych działań poszkodowanego, co ma miejsce np. w razie zbycia pojazdu w stanie uszkodzonym lub jego uprzedniego naprawienia.

Wniosek Rzecznika Finansowego (12 grudnia 2023 r.)

26. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie w zakresie dopuszczalności uwzględniania w odszkodowaniu z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych rabatów i upustów stosowanych w sieciach partnerskich zakładów ubezpieczeń.

Wniosek Rzecznika Finansowego (30 sierpnia 2022 r.)

25. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi kwestii, kiedy przedawniają się roszczenia o zapłatę rat kredytu, wymagalnych przed wypowiedzeniem umowy. 

Wniosek Rzecznika Finansowego (lipiec 2021 r.)

24. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi zasad, według których klient i bank powinny rozliczyć kredyt “walutowy” w przypadku uznania umowy za nieważną.

Wniosek Rzecznika Finansowego (19 października 2020 r.)

Uchwała SN

23. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi zasad wypłat odszkodowań z OC komunikacyjnego, za szkody wyrządzone przez pojazdy wielofunkcyjne np. ciągniki czy koparki.

Wniosek Rzecznika Finansowego (18 sierpnia 2020 r.)

22. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi zadośćuczynienia dla bliskich osoby poważniej poszkodowanej, za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia dobra osobistego 

Wniosek Rzecznika Finansowego (13 grudnia 2019 r.)

21. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi wypłaty odszkodowania z tytułu nieodpłatnej opieki osoby bliskiej nad poszkodowanym np. w wypadku komunikacyjnym

Wniosek Rzecznika Finansowego (29 kwietnia 2019 r.)

Uchwała SN

20. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi pokrywania – przez ubezpieczyciela, który zaniżył odszkodowanie – kosztów usługi rzeczoznawcy wynajętego przez klienta.

Wniosek Rzecznika Finansowego (16 listopada 2018 r.)

Uchwała SN

19. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi czy bliscy osób żyjących, ale ciężko poszkodowanych wypadkach komunikacyjnych, mogą żądać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku wypłaty zadośćuczynienia.

Wniosek Rzecznika Finansowego (21 kwietnia 2017 r.)

Uchwała SN

18. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi przesłanek umożliwiających uznanie postanowień umownych za abuzywne


Wniosek Rzecznika Finansowego ( 3 kwietnia 2017 r.)

Uchwała SN

17. Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie pokrywania z ubezpieczenia OC rolnika, szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego użytkowo w gospodarstwie rolnym

Wniosek Rzecznika Finansowego ( 9 grudnia 2016 r.)

Uchwała SN

WNIOSKI SKIEROWANE PRZEZ RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH DO SĄDU NAJWYŻSZEGO W LATACH 1995-2015

16. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie dopuszczalności zwrotu kosztów leczenia poniesionych w prywatnej służbie zdrowia na podstawie art. 444 § 1 k.c.

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (18 czerwca 2015)

Uchwała SN


15. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie dopuszczalności zadośćuczynień z art. 448 k.c. za zdarzenia sprzed 3 sierpnia 2008 r.

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (2 stycznia 2014 r.)

Postanowienie SN


14. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie terminu przedawnienia roszczeń do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o naprawienie szkody wyrządzonej przez nieustalonego sprawcę


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (23 maja 2013 r.)

Uchwała SN

13. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie rozbieżności w wykładni art. 433 k.c. w zakresie szkód polegających na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (5 lipca 2012 r.)

Uchwała SN

12. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie zasad ustalania wysokości odszkodowania za szkody komunikacyjne w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (części oryginalne czy części alternatywne)

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (8 listopada 2011 r.)

Postanowienie SN


11. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie zasad ustalania wysokości odszkodowania za szkody komunikacyjne w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (amortyzacja wartości części)


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (19 październik 2011 r.)

Uchwała SN


10. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie zwrotu kosztów zastępstwa poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (14 września 2011 r.)

Uchwała SN


9. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie najmu pojazdu zastępczego


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (16 grudnia 2010 r.)

Uchwała SN

8. Zasiłek pogrzebowy a zwrot kosztów pogrzebu

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (25 kwietnia 2008 r.)

Uchwała SN

7. Odpowiedzialność współposiadaczy, w tym małżonków, w szkodach osobowych

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (6 września 2007 r.)

Uchwała SN

6. VAT w kosztorysach w OC komunikacyjnym

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (16 listopada 2006 r.)

Uchwała SN

5. Szkoda całkowita w OC komunikacyjnym

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (6 lipca 2005 r.)

Postanowienie SN

4. Odpowiedzialność współmałżonków w szkodach osobowych

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (12 lipca 2005 r.)

Postanowienie SN

3. Środki karne w ramach ubezpieczenia OC

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (5 sierpnia 2005 r.)

Postanowienie SN

2. Amortyzacja części, części alternatywne (zamienniki)

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (5 sierpnia 2005 r.)

Postanowienie SN

  1. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w mieniu w sytuacji, gdy, własność pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, wskutek którego powstała szkoda, została przeniesiona w drodze umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia na bank lub stanowi własność leasingodawcy

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (20 grudnia 2004 r.)

Uchwała SN