Akademia Rzecznika Finansowego

Akademia Rzecznika Finansowego to inicjatywa edukacyjna, dzięki której osoby podejmujące studia z zakresu prawa i kierunków pokrewnych na uczelniach partnerskich (tj. obecnie kilkunastu uniwersytetach w Polsce) mogą zdobyć zaawansowaną wiedzę na temat mechanizmów ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, a także wiele umiejętności praktycznych. To nowatorski system praktyk studenckich, składający się z dwóch zasadniczych elementów: 

  • wykładów i konwersatoriów na temat funkcjonowania systemu ochrony klientów rynku finansowego,
  • pracy w grupach nad konkretnymi sprawami pod okiem specjalistów z Biura Rzecznika Finansowego.

Szkolenia w ramach Akademii prowadzone są przez: pracowników Biura Rzecznika Finansowego, nauczycieli akademickich i innych ekspertów zewnętrznych. Część praktyczna zorganizowana jest we współpracy z poszczególnymi jednostkami Biura Rzecznika Finansowego i obejmuje w szczególności: analizowanie spraw, przygotowywanie dokumentacji, dokonywanie wykładni prawa oraz sporządzanie pism procesowych.

Akademia adresowana jest do osób zainteresowanych przede wszystkim prawnymi aspektami ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, jednak w edycji organizowanej w 2024 r. w zajęciach będą mogły również uczestniczyć osoby studiujące na innych kierunkach niż prawo.

I edycja Akademii odbyła się w sierpniu 2023 r., a w 2024 r. kolejne edycje odbędą się w lipcu i sierpniu. Zakończyliśmy już rekrutację.

Podobnie jak w 2023 r., zorganizowaliśmy też spotkania w ramach Wirtualnych Dniach Otwartych Akademii w kwietniu i maju.

W trakcie Wirtualnych Dni Otwartych odpowiadaliśmy na pytania dotyczące organizacji Akademii.

Przykładowa tematyka zajęć w ramach Akademii:

Rzecznik Finansowy w systemie organów ochrony praw jednostki

Wprowadzenie do problematyki instrumentów finansowych

Rynek bankowy: aktualne wyzwania

Prawa klienta rynku bankowo-kapitałowego

Prawa klienta rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego

Teoria alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR) – jako wprowadzenie do pozasądowych metod rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego

Postępowania sankcyjne i kary nakładane na podmioty rynku finansowego

Trendy w zakresie prawnych regulacji chroniących interesy konsumentów

Orzecznictwo sądów krajowych i europejskich w zakresie prawa konsumenckiego

Ekonomia behawioralna i finanse behawioralne

Sztuczna inteligencja i nowe technologie a ochrona praw konsumentów na rynku finansowym

i wiele innych!

Pytania i odpowiedzi

1. Czym jest Akademia Rzecznika Finansowego?

Akademia Rzecznika Finansowego to nowatorski system praktyk studenckich, przypominający nieco aplikację prawniczą. Zajęcia w ramach Akademii mają za zadanie przedstawić specyfikę spraw związanych z funkcjonowaniem podmiotów rynku finansowego i ochroną klienta podmiotów świadczących usługi na tym rynku.

2. Kiedy odbędą się praktyki? Czy mogę wybrać termin?

W tym roku (2024) odbędą się dwie edycje Akademii, w lipcu i sierpniu. Zajęcia w ramach każdej z nich trwać będą cały miesiąc. Podczas przesyłania zgłoszenia należy wskazać termin, który Cię interesuje (lipiec albo sierpień).

3. Kto będzie prowadził zajęcia w ramach Akademii? Jaki będzie jej program?

Program Akademii obejmuje tak zajęcia teoretyczne prowadzone przez specjalistów – naukowców zajmujących się naukami prawnymi i ekonomicznymi, jak i prawników praktyków, reprezentujących różne instytucje mające wpływ na kształtowanie stosunków prawnych na rynkach usług finansowych. Część praktyczna obejmuje zadania związane z działalnością ekspertów RF w zakresie rynków ubezpieczeniowo-emerytalnych, bankowo-kapitałowych oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Dokładny program zostanie przesłany uczestnikom Akademii przed rozpoczęciem zajęć.

4. Do kogo jest skierowana Akademia? Co muszę zrobić, by wziąć w niej udział?

Akademia skierowana jest w pierwszej kolejności do osób podejmujących studia prawnicze, jednak w edycji 2024 wprowadzamy możliwość uczestnictwa dla osób, które studiują kierunki pokrewne. By wziąć udział w Akademii, należy przesłać wiadomość na adres akademia@rf.gov.pl, załączając krótkie CV, list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Po zakwalifikowaniu do udziału konieczne będzie poinformowanie macierzystego wydziału (w szczególności opiekuna praktyk).

5. Nie studiuję prawa – czy mogę wziąć udział w Akademii?

Tak, w tym roku (2024) Akademia jest otwarta także dla studentów innych kierunków, w szczególności ekonomicznych. Zaznaczamy jednak, że program obejmować będzie głównie zagadnienia z zakresu prawnych mechanizmów ochrony klientów podmiotów rynku finansowego.

6. Jestem na drugim roku studiów – czy mogę wziąć udział w Akademii?

Pomimo faktu, że Akademia skierowana jest do bardziej doświadczonych studentów, w wyjątkowych sytuacjach nie wykluczamy dopuszczenia studentów, którzy ukończyli drugi rok studiów, o ile uczelnia rekomenduje pozytywnie ich udział w Akademii. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres akademia@rf.gov.pl.

7. Czy praktyki w ramach Akademii są odpłatne?

Praktyki są nieodpłatne. Zapewniamy jednak bezpłatne noclegi dla studentów, którzy nie mieszkają w Warszawie. Ponadto, przewidujemy możliwość nawiązania stałej współpracy z najlepszymi absolwentami Akademii.

Część osób, które ukończyły Akademię w 2023 roku, pracuje teraz w Biurze Rzecznika Finansowego!

8. Studiuję na warszawskiej uczelni, jednak w wakacje nie będę mieszkać w Warszawie, czy mogę skorzystać z bezpłatnych noclegów?

Tak, istotne w tym zakresie jest miejsce zamieszkania, a nie studiowania. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: akademia@rf.gov.pl.

9. Czy w trakcie Akademii możliwe są nieobecności?

Co do zasady wymagana jest obecność, jednak w wyjątkowych wypadkach dopuszczone mogą być incydentalne nieobecności, pod warunkiem wcześniejszego ich zatwierdzenia przez opiekuna praktyki w ramach Akademii oraz odrobienia materiału.

10. Czy otrzymam potwierdzenie udziału w Akademii? Co będzie zawierać?

Po zakończonej Akademii wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat, wskazujący rodzaj i tematykę prowadzonych zajęć oraz spraw.

11. Potrzebuję wypełnionego dzienniczka praktyk, czy mogę to zrobić w ramach Akademii?

Tak. Wpisu dokonać mogą opiekunowie praktyki w ramach Akademii, prosimy o wcześniejsze powiadomienie ich o takiej potrzebie.

12. Czy muszę koniecznie posiadać ubezpieczenie?

Tak, konieczne jest posiadanie ubezpieczenia w zakresie OC. Jeżeli uczelnia nie zapewnia takiego ubezpieczenia, student powinien nabyć je we własnym zakresie.

13. Czy muszę posiadać własny komputer, by uczestniczyć w praktykach? Czy mogę korzystać ze swojego sprzętu?

Nie, uczestnicy Akademii na czas jej trwania będą mieli zapewnione służbowe komputery. Ze względu na specyfikę pracy nie będzie można korzystać z własnego sprzętu do zadań praktycznych.

14. Czy do ukończenia Akademii Rzecznika Finansowego wymagane jest złożenie egzaminu?

Nie. Program Akademii Rzecznika Finansowego nie przewiduje egzaminu końcowego.

Macie inne pytania? Napiszcie do nas: akademia@rf.gov.pl

Chcesz wziąć udział w Akademii? Nie zwlekaj, zgłoś się!

Zgłoszenie powinno zawierać: krótkie CV, list motywacyjny (max. 1 strona znormalizowanego maszynopisu), zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dla celów rekrutacji i prowadzonych przez Rzecznika działań edukacyjnych), informację o wybranym miesiącu (lipiec albo sierpień). Na kolejnym etapie naboru możemy poprosić o przesłanie dodatkowych informacji. Osoby zakwalifikowane do udziału będą potrzebować skierowania na praktyki, wystawionego przez Wydział/Uczelnię.

Do pobrania

Akademia RF – edycja 2024

Informacje dotyczące przetwarzania danych w Biurze Rzecznika Finansowego

Klauzula informacyjna