Webinaria

2024

Zauważalny jest wzrost zainteresowania Polaków inwestycjami w metale szlachetne, szczególnie w formie fizycznej. W okresach destabilizacji na rynkach finansowych złoto często pełni rolę tzw. „bezpiecznej przystani”. Profesor Krzysztof Borowski omówił przyczyny tego zjawiska oraz odpowiedział na tytułowe pytanie.

Dowiedz się więcej.

Podczas webinaru Marek Kurowski, główny specjalista z Departamentu Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego, odpowiedział na kluczowe pytania dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych dla osób wyjeżdżających za granicę:

  • Czy wyjeżdżając samochodem za granicę, należy się dodatkowo ubezpieczyć?
  • Czym jest i co daje „Zielona Karta”?
  • Jaką ochronę za granicą zapewnia ubezpieczenie autocasco?
  • Czy warto wykupić samochodowe ubezpieczenie assistance w podróży?

Webinarium dostarczyło uczestnikom wyczerpujących informacji na temat ubezpieczeń komunikacyjnych podczas podróży za granicą, pomagając im lepiej zrozumieć dostępne opcje i zapewnić bezpieczną podróż.

Dowiedz się więcej.

Zjawisko nadmiernego zadłużenia osób fizycznych, pogłębione na skutek recesji gospodarczej i postępującej pauperyzacji społeczeństwa, dostrzeżono we Francji już pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Ustawodawca podjął szereg działań, wprowadzając do obowiązującego porządku prawnego Komisje ds. nadmiernego zadłużenia osób fizycznych (Les Commissions de surendettement des particuliers), procedury oraz środki które miały ograniczyć to zjawisko. Pełnią one istotną rolę na etapie „postępowania naprawczego” dla osób fizycznych jeszcze przed wszczęciem upadłości konsumenckiej. Podczas webinaru prof. Lesław Góral opowiedział o tym modelu i wyjaśnił, dlaczego mógłby on stać się inspiracją dla polskiego prawodawcy.

Dowiedz się więcej.

Od 17 listopada 2023 r. już ponad milion osób w Polsce dokonało zastrzeżenia numeru PESEL. Skutki prawne tej czynności zaczną obowiązywać w odniesieniu do zdarzeń występujących od 1 czerwca 2024 r. To właśnie z tym dniem wejdą w życie odpowiednie zmiany w ustawach szczegółowych, nakładające obowiązek weryfikacji numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń przy zawieraniu określonych umów.

Celem nowych regulacji prawnych jest ochrona jednostki przed skutkami bezprawnego wykorzystania danych osobowych innej osoby w realizacji usług finansowych. W trakcie webinaru dr Michał Ożóg przedstawił praktyczne informacje na temat tego, w jaki sposób dokonać zastrzeżenia numeru PESEL oraz cofnięcia zastrzeżenia, a także jakie są skutki prawne powyższych czynności.

Dowiedz się więcej.

W trakcie webinarium, dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK, szczegółowo omówiła obowiązek przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań klienta przez dystrybutora ubezpieczeń. Przedstawiła także szczególne obowiązki informacyjne agenta, agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, brokera oraz pracownika zakładu ubezpieczeń względem klienta.

Pani Profesor skupiła się również na innych przedkontraktowych obowiązkach informacyjnych wspomnianych grup, a także omówiła odpowiedzialność cywilnoprawną i publicznoprawną dystrybutorów ubezpieczeń za niewykonanie tych obowiązków. Webinar dostarczył uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat obowiązków informacyjnych w branży ubezpieczeniowej oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania.

Dowiedz się więcej.

W ramach webinarium prowadząca dr Marta Karpińska-Bielec wykładowca akademicki współpracujący z biurem Rzecznika Finansowego, w przystępny sposób zaprezentuje zastosowanie sztucznej inteligencji w usługach finansowych, a zwłaszcza w bankowości i ubezpieczeniach. Ponadto przedstawi prawa i obowiązki konsumentów usług finansowych oferowanych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI). 

Dowiedz się więcej.

26 marca – ,,Kto jest kim na rynku ubezpieczeniowym – czyli co różni multiagenta od brokera ubezpieczeniowego?

Z webinaru dowiedzieliśmy się, że klienci korzystający z usług ubezpieczeniowych często napotykają trudności w identyfikacji podmiotu, który służy im radą lub oferuje produkty ubezpieczeniowe. W sytuacji, gdy informacja o dystrybutorze ubezpieczeń zapewniającym ubezpieczenie idealnie dopasowane do ich potrzeb, staje się dostępna, klientom trudno jest określić, czy mają do czynienia z multiagentem czy z brokerem ubezpieczeniowym. Prowadząca profesor Dorota Maśniak wyjaśniła istotę rozumienia różnic pomiędzy dystrybutorami ubezpieczeń oraz ich znaczenie dla klientów. Webinar skłonił nas również do zastanowienia się, czym powinien kierować się klient, wybierając podmiot, który pomoże mu świadomie skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej.

Dowiedz się więcej.

25 marca – ,,Dochodzenie roszczeń przed sądem z udziałem Rzecznika Finansowego”

Webinar poświęcony był dochodzeniu roszczeń przed sądem z udziałem Rzecznika Finansowego. Marlena Dublas, radczyni prawna z Biura Rzecznika Finansowego, wyjaśniła, kiedy Rzecznik może wstąpić do toczącego się już postępowania sądowego, a także kiedy może samodzielnie wytoczyć powództwo na rzecz Klienta. Dowiedzieliśmy się jakie przesłanki warunkują możliwość skorzystania przez Rzecznika z uprawnień, o których mowa powyżej, a także poznaliśmy praktyczne wskazówki jak złożyć wniosek i co Rzecznik bierze pod uwagę przy ich rozpatrywaniu. Omówiono również prawo i obowiązki stron w procesie cywilnym z udziałem Rzecznika.

Dowiedz się więcej.

15 marca – ,,Efektywnie polubownie, czyli o postępowaniu pozasądowym przed Rzecznikiem Finansowym

Podczas webinarium słuchacze zostali zapoznani z regulacjami dotyczącymi pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym oraz zaletami takiego rozwiązania. W trakcie spotkania poruszone zostały zagadnienia istoty i zasad obowiązujących w postępowaniu pozasądowym, kwestie przebiegu postępowania oraz różnic między postępowaniem pozasądowym a postępowaniem interwencyjnym, przeprowadzanym przez Rzecznika. Webinarium poprowadziła Aleksandra Dunajewska-Jurkowska, ekspertka z Departamentu Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego.

Dowiedz się więcej.

15 marca – ,,Sankcja kredytu darmowego”

Dr Paulina Tronowska, radca prawny z Departamentu Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, szczegółowo omówiła uprawnienie do skorzystania z sankcji kredytu darmowego, oparte na art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Przedstawiła również to zagadnie w odniesieniu do regulacji UE oraz aktualnego orzecznictwa. Spotkanie skierowane było przede wszystkim do organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsument, jak również wszystkich zainteresowanych prawami kredytobiorców.

Dowiedz się więcej.

15 marca – ,,Uprawnienie kredytobiorcy konsumenta do przedterminowej spłaty i dalsze jego skutki

Podczas webinarium prof. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, przewodnicząca Doradczego Komitetu Naukowego Rzecznika Finansowego, szczegółowo omówiła prawo kredytobiorcy do wcześniejszej spłaty zobowiązań, z uwzględnieniem kwestii dopuszczalność pobierania prowizji przez kredytodawców oraz proporcjonalnym obniżeniu całkowitego kosztu kredytu, co jest szczególnie istotne w kontekście ochrony interesów konsumentów.

Dowiedz się więcej.

22 lutego – ,,Dochodzenie roszczeń z ubezpieczeń OC firm oraz innych podmiotów”

Czy wiesz, że często doznajemy szkód majątkowych i osobowych spowodowanych przez pracowników firm, robotników podczas remontów, właścicieli nieruchomości, czy zarządców dróg, którzy nie dopełnili swoich obowiązków? Niestety, ale zdarza się to częściej niż myślimy.

Marek Kurowski, uznany ekspert z Departamentu Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego, podzielił się swoją wiedzą na temat dochodzenia roszczeń z tytułu szkód spowodowanych działaniami profesjonalistów.

W trakcie webinarium wskazano, jak skutecznie dochodzić zadośćuczynienia, zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, utraconych dochodów, czy odszkodowania za zniszczone rzeczy osobiste z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców i innych podmiotów.

Dowiedz się więcej.

2023

19 grudnia – „Czy Rzecznik Finansowy może pomóc polubownie rozwiązać spór na gruncie ubezpieczeń rolnych?”

Podczas webinarium przedstawiono, jakie możliwości rozwiązania sporu wynikłego na gruncie ubezpieczeń rolnych daje postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowego. Omówione zostały także główne problemy produktowe związane z ubezpieczeniami rolnymi.

Swoją wiedzą w temacie podzielił się Paweł Rokosz z Departamentu Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego.

Dowiedz się więcej.

13 grudnia – Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego bez tajemnic

Co zatem daje nam ubezpieczenie sprzętu elektronicznego lub RTV/AGD? Na co należy zwrócić uwagę decydując się na jego zakup? Czym różni się ubezpieczenie sprzętu od gwarancji i rękojmi? Na te i inne pytania odpowiedział Marek Kurowski, główny specjalista w Departamencie Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego.

Dowiedz się więcej.

7 grudnia – „Nieautoryzowane transakcje – co zrobić, by odzyskać utracone pieniądze”  

W ramach webinarium nasza ekspertka, Dorota Węgrzyńska-Jarząbek, wyjaśniła, co kryje się pod pojęciem nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Zwróciła uwagę na popularne metody oszust i poradziła, jak chronić się przed kradzieżą pieniędzy z rachunku bankowego oraz co zrobić, kiedy padniemy ofiarą takiego oszustwa. Wskazała jak możemy odzyskać utracone pieniądze i jak w takiej sytuacji może pomóc osobie poszkodowanej Rzecznik Finansowy.

Dowiedz się więcej.

28 listopada – „Sankcja kredytu darmowego”

Nasza ekspertka dr Paulina Tronowska, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego, podczas spotkania wyjaśniła, czym jest sankcja kredytu darmowego, a także omówiła uprawnienie do skorzystania z tego rozwiązania na podstawie art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim wraz z odniesieniem do regulacji UE i przeglądem orzecznictwa.

Dowiedz się więcej.

12 października –Postępowanie pozasądowe przy Rzeczniku Finansowym – jak skutecznie i tanio rozwiązać spór z instytucją finansową?”

Podczas webinarium słuchacze zostali zapoznani z regulacjami dotyczącymi pozasądowego postępowania przy Rzeczniku Finansowym oraz jego zaletami. Prowadzący spotkanie, Paweł Rokosz, ekspert z Departamentu Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego, przypomniał, jak należy przygotować się do udziału w tego typu postepowaniach. Ponadto omówił również ostanie zmiany prawne regulujące postępowania polubowne oraz perspektywy ich rozwoju.

Dowiedz się więcej.

27 września – „Ubezpieczenia w czasach inflacji”.

O tym, w jaki sposób inflacja oddziałuje na zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych oraz jak dobrze ubezpieczyć majątek, aby nie narazić się na skutki inflacji mówił Marek Kurowski, główny specjalista w Departamencie Klienta Rynku Ubezpieczeniowego i Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego.

Dowiedz się więcej.

20 września – „Ekonomia behawioralna a ochrona klienta rynku finansowego: krótkie wprowadzenie”.

Regulacje dotyczące rynku finansowego wykorzystują implicite pewne modele zachowań ludzkich. Tradycyjnie w ekonomii modele takie zakładały pełną racjonalność podmiotów podejmujących decyzje. Jak jednak pokazują badania psychologiczne, osoby podejmujące decyzje związane z zawieraniem umów na rynku finansowym posługują się zawodnymi heurystykami.

Swoją wiedzą w tym temacie podzielił się z Państwem dr Maciej Próchnicki, główny specjalista w Departamencie Edukacji i Komunikacji w Biurze Rzecznika Finansowego.

Dowiedz się więcej.

29 czerwca – ,,Ubezpieczenia podróży bez tajemnic”.

Wyjeżdżając na wakacje za granicę Polacy coraz częściej się ubezpieczają. Jednakże, gdy zdarzy się jakiś nieprzewidziany wypadek, nagła choroba lub kradzież często wychodzą na jaw problemy z ubezpieczeniem podróży. Cześć z nich wynika z błędnych decyzji popełnionych już na etapie zawierania umowy przy wyborze opcji ubezpieczenia. Jeszcze inne wynikają z faktu, że ubezpieczeni nie znają lub nie przestrzegają wymogów, jakie ubezpieczyciele stawiają im przy likwidacji szkody.

Na co należy zwrócić uwagę zawierając ubezpieczenie na wakacyjny pobyt zagranicą? Jak uniknąć problemów przy likwidacji szkód w ubezpieczeń podróży? Swoją wiedzą w tym temacie podzielił się z Państwem Marek Kurowski, główny specjalista z Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowego i Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego.

Dowiedz się więcej.

12 kwietnia – ,,Rola pełnomocnika w postępowaniu polubownym prowadzonym przy Rzeczniku Finansowym”.

Przedmiotem webinarium było omówienie roli pełnomocnika w postępowaniu pozasądowym, w szczególności zwrócenie uwagi na potrzebę aktywnego działania pełnomocnika Klienta jak i podmiotu rynku finansowego, mającą wpływ na możliwość wypracowania porozumienia/ugody zgodnie z wolą stron. Podczas webinarium podkreślono korzyści płynące z uczestnictwa pełnomocnika w postępowaniu pozasądowym, poprzez możliwość kształtowania elastycznych rozwiązań, bez konieczności rozstrzygania sporu w drodze postępowania sądowego oraz posiadające wpływ na kształtowanie treści zapisów ugody.

Temat przedstawia Aneta Panasz-Liżewska, główny specjalista, prowadząca pozasądowe postępowania w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego.

Dowiedz się więcej.

24 marca – ,,Podstawowe problemy uczestników Otwartych Funduszy Emerytalnych z perspektywy Rzecznika Finansowego”.

Kto należy do OFE i dokąd trafiają pieniądze uczestników? Co się dzieje pieniędzmi z OFE małżonków po rozwodzie? Co się dzieje z pieniędzmi z OFE w razie śmierci jego członka? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w prezentacji naszego eksperta, Marka Kurowskiego, głównego specjalisty z Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego.

Dowiedz się więcej.

21 marca – „Odsetki to nie wszystko. Ile naprawdę kosztuje kredyt konsumencki?”

Podczas webinarium nasze ekspertki z Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, radczynie prawne – Dorota Węgrzyńska-Jarząbek i Marta Obroślak wyjaśniły, co kryje się pod pojęciami: całkowity koszt kredytu (CKK), pozaodsetkowy koszt kredytu czy rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO). Wskazały na nowe, obniżone limity pozaodsetkowych kosztów kredytu oraz wyjaśniły, na czym polega praktyka ich obchodzenia czyli tzw. rolowanie pożyczek. Omówione zostały prawa przysługujące kredytobiorcy w sytuacji, gdy kredytodawca narusza przepisy ustawy o kredycie konsumenckim odnoszące się do kosztów.

Dowiedz się więcej.

14 marca – „Konsumenckie spory z ubezpieczycielami – proces reklamacyjny i interwencje Rzecznika Finansowego”.

Kiedy i jak złożyć reklamację w sporze z zakładem ubezpieczeń? Kto i kiedy może wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o interwencję w sprawie ubezpieczeniowej? Jak jeszcze pomaga Rzecznik w sporach konsumentów z ubezpieczycielami? Powyższe zagadnienia omówił podczas webinaru nasz ekspert, Marek Kurowski, główny specjalista z Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego.

Dowiedz się więcej.

2022

16 listopada – „Spłata kredytu przed terminem. Kredyt konsumencki. Kredyt hipoteczny”.

Nasza ekspertka Paulina Tronowska, radca prawny w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, omówiła Ustawą o kredycie konsumenckim, a w szczególności uprawnienia kredytobiorcy do spłaty całości lub części kredytu konsumenckiego i kredytu hipotecznego przed terminem.

Dowiedz się więcej.

29 września – „ADR – Postępowanie polubowne przed Rzecznikiem Finansowym jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporów na rynku finansowym”.

Polubowne metody rozwiązywania sporów (ADR) to wciąż niedoceniany przez uczestników rynku sposób eliminowania konfliktów wynikających ze stosunków prawnych w obszarze szeroko pojętych usług finansowych. Tymczasem polubowne rozwiązanie sporu jawi się jako szczególnie atrakcyjna alternatywa dla kosztownego i długotrwałego sporu sądowego. Warto, więc poszerzyć wiedzę w tym temacie. 

Nasze ekspertki, Aneta Panasz-Liżewska i Urszula Szpak,  które na co dzień prowadzą pozasądowe postępowania w sprawie rozwiązywania sporów w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów, przybliżają tematykę postępowania ADR na przykładzie postępowania pozasądowego w Biurze Rzecznika Finansowego, a w szczególności poruszają kwestie istoty postępowania polubownego, jego przebieg oraz sposoby zakończenia.

Dowiedz się więcej.

20 września – „Likwidacja szkód z ubezpieczeń podróży – najczęstsze problemy”.

Podczas podróżowania spotkać nas może szereg niefortunnych sytuacji – kradzież, nieszczęśliwy wypadek, choroba czy opóźnienie lotu – które, jeśli mamy wykupiony pakiet ubezpieczeń turystycznych uprawniają nas do odszkodowań lub świadczeń, a także  pomocy ze strony ubezpieczycieli.

Podczas darmowego webinarium nasz ekspert Marek Kurowski – główny specjalista w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego – omówił, na podstawie wniosków o interwencję Rzecznika Finansowego, najczęstsze problemy pojawiające się podczas likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia, rezygnacji z podróży, utraty bagażu, NNW czy opóźnienia lotów.

Dowiedz się więcej.

30 sierpnia – „Ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej: grupowo czy indywidualnie?”.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wielu rodziców zaczyna myśleć o ubezpieczeniu dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Są dwa sposoby, aby ubezpieczyć dziecko – można przystąpić do grupowego ubezpieczenia szkolnego lub ubezpieczyć naszą pociechę indywidualnie. Poznaj, czym się różnią i jakie mają zastosowanie oba te rozwiązania w praktyce. Ekspert Marek Kurowski – główny specjalista w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego – podzielił się swoją wiedzą w tym temacie. Wyjaśnił, czym są i jak są zawierane umowy ubezpieczeń dzieci i młodzieży szkolnej, na co należy zwrócić uwagę podejmując decyzję przystąpienia do grupowego ubezpieczenia szkolnego oraz jak i kiedy warto ubezpieczyć dziecko indywidualnie.

Dowiedz się więcej.

23 czerwca – „Ubezpieczenia turystyczne – rozsądny wybór”.

Zbliżają się wakacje, a zatem czas częstszych wyjazdów. Osoby, które planują wakacyjny wyjazd, często mają dylemat, jakie ubezpieczenie turystyczne wykupić, aby podczas wakacji czuć się w pełni bezpiecznie oraz komfortowo.  Na wybór, a więc też na cenę ubezpieczenia turystycznego wpływa wiele czynników, takich jak: miejsce i cel wyjazdu, stan zdrowia nasz i naszych bliskich oraz to, co planujemy robić. Na co więc zwrócić szczególną uwagę, wybierając ubezpieczenie na wakacje?

Swoją wiedzą w tym temacie podzielił się z Państwem Marek Kurowski, główny specjalista z Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowego i Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego.

Dowiedz się więcej.

10 maja – „Pozasądowe rozwiązywanie  sporów na rynku bankowo-kapitałowym”

Spotkanie dedykowane jest profesjonalistom rynku finansowego.

Polubowne metody rozwiązywania sporów to wciąż niedoceniany przez uczestników rynku sposób eliminowania konfliktów wynikających ze stosunków prawnych w obszarze szeroko pojętych usług finansowych. Tymczasem polubowne rozwiązanie sporu jawi się jako szczególnie atrakcyjna alternatywa dla kosztownego i długotrwałego sporu sądowego.

Nasi eksperci wyjaśniają, w jakiej sytuacji można zgłosić się do Rzecznika z wnioskiem o postępowanie polubowne w sporze z podmiotem rynku bankowo-kapitałowego oraz przedstawiają charakterystykę oraz przebieg  postępowania pozasądowego prowadzonego przy Rzeczniku z uwzględnieniem specyfiki spraw związanych z rynkiem bankowo – kapitałowym.

Dowiedz się więcej.

12 kwietnia – „Odszkodowania po wichurach, huraganach, powodziach i podtopieniach”

Efektem ekstremalnych zjawisk pogodowych, które w ostatnim czasie nawiedzają Polskę, są poważne straty, w tym między innymi uszkodzenia budynków czy mienia ruchomego. Po każdym takim zdarzeniu do ekspertów biura Rzecznika Finansowego dyżurujących przy telefonach dzwonią poszkodowani. Chcą się skonsultować czy działanie zakładu ubezpieczeń w ich sprawie było zgodne z prawem. Dlatego Rzecznik Finansowy przygotował webinar pt. „Odszkodowania po wichurach, huraganach, powodziach i podtopieniach”.

Dowiedz się więcej.

24 marca – “Jak zachować bezpieczeństwo podczas płatności online?

Webinarium przygotowano w ramach międzynarodowej kampanii Światowy Tydzień Pieniądza (Global Money Week). Tematyka webinarium dotyczy bezpieczeństwa dokonywania płatności online. W dobie powszechniejszego korzystania z bankowości elektronicznej, różnorodności nowoczesnych transakcji płatniczych i niesłabnącej inwencji oszustów, bezpieczne korzystanie z możliwości, jakie daje bankowość internetowa jest szczególnie ważne.

Webinar skierowany do nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych (i nie tylko!). Można się z niego dowiedzieć, jak chronić swoje dane osobowe oraz finanse przed oszustwami, jakich sytuacji unikać i co robić, gdy padniemy ofiarą oszustwa.

Dowiedz się więcej.

2021

15 grudnia – „Ubezpieczenie mieszkaniowe – na co warto zwrócić uwagę”.

Jak nasz dom zabezpieczyć przed dewastacją, zniszczeniem czy uszkodzeniem na skutek pożaru, włamania, powodzi i innych nieprzewidywalnych zdarzeń losowych? Najprostszym i relatywnie najtańszym sposobem zabezpieczenia majątku przed wskazanymi zagrożeniami jest posiadanie pełnego i dostosowanego do naszych potrzeb ubezpieczenia. Gdy już zdecydujemy się na ubezpieczenie mieszkania, warto dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami w umowie. Bardzo ważnym jest, aby jeszcze przed zawarciem polisy, dokładnie wiedzieć, jakie są jej warunki ochrony oraz ewentualne wykluczenia.

Dowiedz się więcej.

3 grudnia„Polubowne rozwiązywanie sporów przy Rzeczniku Finansowym – powszechnie dostępna metoda rozwiązywania sporów pomiędzy klientami a podmiotami rynku finansowego”.

Spotkanie dedykowane jest profesjonalistom rynku finansowego. W trakcie webinarium Aneta Panasz-Liżewska i Paweł Rokosz, eksperci Rzecznika Finansowego z Wydziału Polubownego Rozwiązywania Sporów, scharakteryzowali postępowanie pozasądowe przy Rzeczniku Finansowym. Prowadzący podzielili się z uczestnikami swoimi praktycznymi doświadczeniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania, a także udzielili praktycznych wskazówek zainteresowanym skorzystaniem z tej formy rozwiązywania sporu z instytucją finansową.

Dowiedz się więcej.

25 listopada – „Sankcja kredytu darmowego”.

Spotkanie dedykowane jest profesjonalistom rynku finansowego. Na webinarium kontynuowano zagadnienia związane z kredytem konsumenckim. W sposób szczegółowy zostały omówione uprawnienie do skorzystania z sankcji kredytu darmowego na podstawie art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim wraz z odniesieniem do regulacji UE i przeglądem orzecznictwa.

Dowiedz się więcej.

16 listopada – „Postępowanie interwencyjne Rzecznika Finansowego w praktyce. Realizacja obowiązku analizy wymagań i potrzeb klienta jako przedmiot postępowania interwencyjnego Rzecznika Finansowego.”

Webinarium kierowane jest do specjalistów rynku finansowego. Podczas spotkania Anna Dąbrowska i Rafał Rakowski, eksperci Rzecznika Finansowego z Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego, omówili wynikający z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, obowiązek dokonywania analizy wymagań i potrzeb klienta przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w kontekście reklamacji, zawierającej zastrzeżenia dotyczące jego niewykonania lub nienależytego wykonania. Eksperci posługując się praktycznymi przykładami, wyjaśnili jak wygląda interwencja Rzecznika Finansowego w tego typu sprawach.

Dowiedz się więcej.

9 listopada – “Otwarte Fundusze Emerytalne – o czym warto wiedzieć“.

Podczas webinarium ekspert Biura Rzecznika Finansowego – Mariusz Denisiuk, główny specjalista w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego, poruszył przede wszystkim kwestie związane z przystąpieniem do otwartego funduszu emerytalnego, podziałem składki emerytalnej, przenoszeniem środków z OFE na subkonto ZUS, dziedziczeniem środków w razie śmierci członka OFE oraz podziałem środków po rozwodzie.

Dowiedz się więcej.

21 października„Pomyłka w przelewie – i co teraz?” 

Przelewy internetowe to obecnie jedna z najpopularniejszych czynności, jakie można wykonać za pośrednictwem konta w banku. Wystarczy jednak chwila nieuwagi, by popełnić błąd – skopiować tylko fragment rachunku bankowego lub niedokładnie przepisać dane do przelewu. Co zrobić w takiej sytuacji?

Dowiedz się więcej.

29 września – „OC komunikacyjne w praktyce. Zawieranie i rozwiązywanie umów – najczęstsze problemy.”

Na czym polega obowiązkowy charakter umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na jakie najczęstsze problemy możemy natrafić podczas zawierania umowy ubezpieczenia OC oraz jak nie dopuścić do powstania przerwy w ochronie ubezpieczeniowej? Na co należy zwrócić uwagę w przypadku zmiany właściciela pojazdu? Dowiesz się z poniższej prezentacji.

Dowiedz się więcej.

13 września – „Interwencja czy polubowne – na które postępowanie Rzecznika Finansowego się zdecydować i kiedy?”

Osoby, które są w sporze z bankiem, ubezpieczycielem, firmą pożyczkowa czy z innymi podmiotami rynku finansowego, mogą zwrócić się o wsparcie do Rzecznika Finansowego. Możliwości jest wiele, jednak najwięcej wniosków dotyczy przeprowadzenia dwóch postępowań – interwencyjnego lub polubownego. Występując do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o postępowania interwencyjne lub polubowne warto mieć świadomość różnic w między tymi trybami.  

Webinarium jest dedykowane profesjonalistom, pracującym w obrębie rynku finansowego.

Dowiedz się więcej.

30 sierpnia – „Ubezpieczenia szkolne dzieci i młodzieży”.

Masz dziecko w wieku szkolnym? Zadbaj o jego ubezpieczenie! To co oferuje umowa ubezpieczenia przygotowana przez ubezpieczyciela na zapytanie szkoły nie musi być tym, czego rodzice poszukują dla swojego dziecka. Warto więc wiedzieć, czym jest i co właściwie powinno zawierać ubezpieczenie NNW. Mając tę wiedzę, będzie nam łatwiej sprawdzić, jaki jest zakres ochrony w danej ofercie umowy ubezpieczenia naszego dziecka i czy jest ona dostosowana do naszych potrzeb.

Dowiedz się więcej.

5 sierpnia – „Kredyt konsumencki. Spłata kredytu przed terminem.

Wcześniejsza spłata kredytu – czy i na jakich warunkach jest możliwa? Podczas webinarium nasza ekspertka Paulina Tronowska, radca prawny w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, zapoznała uczestników z Ustawą o kredycie konsumenckim, a w szczególności z uprawnieniami konsumenta do spłaty całości lub części kredytu.

Dowiedz się więcej.

30 lipca – „Nowe przepisy ruchu drogowego a ubezpieczenia”

20 maja i 1 czerwca br. weszły w życie zmiany w prawie o ruchu drogowym, które dotyczą m.in. przepisów o hulajnogach elektrycznych, zakazu korzystania przez przechodniów ze smartfonów, obowiązku ustępowania przez kierowców pierwszeństwa także pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych. Nowe przepisy będą miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności cywilnej w powstaniu szkody czy wypadku, ponieważ w określonych warunkach ubezpieczyciele mogą obniżać odszkodowania, powołując się na to, że poszkodowany swoim zachowaniem przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody.

Podczas webinarium nasz ekspert, Rafał Rakowski, specjalista w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego, omówił najważniejsze zmiany w prawie o ruchu drogowym oraz wyjaśnił, jaki wpływ w praktyce mogą mieć nowe przepisy na ustalanie odpowiedzialności cywilnej uczestniczących w zdarzeniu drogowym i tym samym na wysokość wypłacanych odszkodowań. 

Dowiedz się więcej.

22 lipca – „Ubezpieczenie assistance  – przydatne nie tylko w wakacje.”

Problemy z samochodem mogą uprzykrzyć rodzinny wakacyjny wyjazd, a – w przypadku awarii za granicą – mocno nadwyrężyć rodzinny budżet. Dlatego warto mieć ubezpieczenie assistance komunikacyjnego i to nie tylko w czasie wakacji. Większości z nas ubezpieczenie kojarzy się z pomocą drogową, która pomoże nam w razie wypadku lub awarii samochodu na trasie. Tymczasem to tylko część z usług na jakie może liczyć kierowca i pasażerowie w razie problemów z autem.

Mając już takie ubezpieczenie trzeba pamiętać, że jesteśmy zobligowani do podejmowania określonych działań w momencie zdarzenia. O czym należy pamiętać? Jak działa takie ubezpieczenie?

Dowiedz się więcej.

30 czerwca – „Interwencja czy polubowne – które postępowanie Rzecznika Finansowego wybrać?”.

Osoby, które są w sporze z bankiem, ubezpieczycielem, firmą pożyczkowa czy z innymi podmiotami rynku finansowego, mogą zwrócić się o wsparcie do Rzecznika Finansowego. Możliwości jest wiele, jednak najwięcej wniosków dotyczy przeprowadzenia dwóch postępowań – interwencyjnego lub polubownego. Występując do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o postępowania interwencyjne lub polubowne, warto mieć świadomość różnic między tymi trybami.  

Dowiedz się więcej.

23 czerwca – „Ubezpieczenia podróżne w czasie pandemii”.

Planujesz urlop? Koniecznie dowiedz się jakie powinieneś mieć ubezpieczenie!

Przed nami kolejne wakacje z koronawirusem w tle. Pandemia spowodowała, że wyjeżdżając na wakacje częściej myślimy, jak ubezpieczyć się na wypadek choroby czy konieczności odwołania podróży. Pytanie tylko, czy to w ogóle możliwe? Jeśli tak to na jakich zasadach?

Dowiedz się więcej.

20 kwietnia – „Rola Rzecznika Finansowego w rozwiązywaniu sporów na rynku finansowym”.

Polubowne metody rozwiązywania sporów to wciąż niedoceniany przez konsumentów sposób eliminowania konfliktów powstałych na drodze prawnej w obszarze szeroko pojętych usług finansowych. Tymczasem w dobie ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej, a także dużego obciążenia sądów, polubowne rozwiązanie sporu może być zdecydowanie lepszą alternatywą dla kosztownego i długotrwałego sporu sądowego.

Dowiedz się więcej.

13 kwietnia- “Poradnik spadkodawcy, czyli jak uporządkować sprawy finansowe na wypadek śmierci.”

Jeszcze kilka lat temu, po śmierci człowieka wystarczyło zajrzeć do szuflady, żeby zorientować się, co zostawił on swoim bliskim. W dobie usług finansowych przez Internet nie jest to już takie proste i nie zawsze bliscy wiedzą, w którym banku zmarły miał rachunek, a uprawnieni z umowy ubezpieczenia nie zawsze wiedzą o istnieniu polisy. Zwykle prawem spadkowym ludzie interesują się dopiero, gdy jest już za późno na podjęcie stosownych działań, a w trosce o bliskich warto nie tylko spisać testament, ale też zostawić informacje o oszczędnościach, inwestycjach i polisach.

Dowiedz się więcej.

18 marca- “Finanse po śmierci członka rodziny.”

Do Rzecznika Finansowego trafia coraz więcej pytań dotyczących finansów po śmierci członka rodziny. Dotyczą one na przykład dostępu do środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, podziału środków zgromadzonych w OFE czy odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. W prezentowanym webinarium ekspert wyjaśnił między innymi: czy śmierć spadkodawcy oznacza rozwiązanie rachunku bankowego, jak uzyskać dostęp do informacji o rachunku bankowego zmarłego czy też jakie są zasady dziedziczenia środków znajdujących się na rachunku bankowym.

Dowiedz się więcej.

3 marca – “Z konta zniknęły pieniądze? Co zrobić, by je odzyskać.”

Logujesz się na swoim internetowym koncie bankowym i widzisz, że nie ma na nim pieniędzy, bo ktoś zlecił serię przelewów na nieznane Ci konta? Dostajesz SMS o dokonaniu płatności Twoją kartą, podczas gdy masz ją cały czas w swoim portfelu? To może oznaczać, że ktoś dokonał tzw. nieautoryzowanej transakcji. W większości takich przypadków pieniądze powinny wrócić na Twoje konto nie później niż kolejnego dnia roboczego od zgłoszenia tego faktu do banku. Niestety część banków wciąż nie przestrzega prawa w tym zakresie.

Dowiedz się więcej.

2020

26 listopada – “Sposób na darmowe konto, czyli podstawowy rachunek płatniczy.”

Rzecznik Finansowy przypomina o tanim podstawowym rachunku płatniczym (PRP), który banki w Polsce mają obowiązek oferować swoim klientom od sierpnia 2018 r. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z takiego rachunku? Z webinarium dowiesz się jakie są praktyczne aspekty dotyczące założenia i korzystania z podstawowego rachunku płatniczego (PRP).

Dowiedz się więcej.

18 listopada – “Regres ubezpieczeniowy, czyli kiedy zapłacimy za szkodę z własnej kieszeni.”

Zarysowałeś sąsiednie auto na parkingu przed blokiem lub centrum handlowym?
Poczekaj na właściciela lub zostaw za wycieraczką dane kontaktowe! Ubezpieczyciele konsekwentnie domagają się zwrotu wypłaconych odszkodowań za uszkodzone samochody, jeśli sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia.

Dowiedz się więcej.

27 października – „Nieautoryzowana transakcja – co zrobić, gdy z konta zniknęły pieniądze?”

W ostatnich miesiącach Rzecznik Finansowy obserwuje wzrost liczby wniosków z prośbą o interwencję ws. nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Wnioski te stanowią aż 80% wszystkich skarg związanych z ustawą o usługach płatniczych! O tym jakie działania mogą podjąć konsumenci, którzy padli ofiarą nieautoryzowanej transakcji opowiadała ekspertka Paulina Krakowska, specjalistka w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego.

Dowiedz się więcej.

14 października – „ABC ubezpieczeń szkolnych.”

Najbardziej popularną formą polisy ubezpieczeniowej dla uczniów jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Przygotowana przez ubezpieczyciela na zapytanie szkoły umowa NNW, nie musi być tym, czego rodzice poszukują dla swojego dziecka.Warto więc wiedzieć, czym jest NNW i co powinno zawierać to ubezpieczenie.

Dowiedz się więcej.

24 września – “Świadome pożyczanie – co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy.”

Żyjemy w nowej rzeczywistości, w której produkty finansowe takie jak pożyczki są łatwiej dostępne, a Polacy chętnie z nich korzystają. Niestety wiele raportów finansowych wskazuje, że zadłużamy się coraz bardziej, a w konsekwencji pojawia się problem windykacji należności. Czy to oznacza, problemem jest sam fakt zbyt nieroztropnego zaciągania zobowiązań? Niekoniecznie. Istotne, by zawierać umowy finansowe świadomie.

Dowiedz się więcej.

23 lipca – “Bezpieczne wakacje – ubezpieczenia turystyczne w pigułce.”

Epidemia spowodowała, że wyjeżdżając na wakacje częściej myślimy jak ubezpieczyć się na wypadek choroby czy konieczności odwołania podróży. Pytanie tylko, czy to w ogóle możliwe? Jeśli tak to na jakich zasadach? Jak wybrać najlepsze w tej sytuacji ubezpieczenie?

Dowiedz się więcej.

2 lipca – “Odroczenie spłat rat kredytu – mity i fakty.”

Z materiałów dowiesz się, na czym polega odroczenie/zawieszenie spłaty rat kredytu oraz jak wygląda prawidłowa procedura i warunki udzielenia odroczenia. Ekspert wskazuje, na co starający się o odroczenie spłaty rat kredytu powinien zwrócić szczególną uwagę oraz co może on zrobić, gdy stwierdzi nieprawidłowości w procedurze lub wzorcu umowy odroczenia rat w swoim banku. Przedstawimy także, jakie rozwiązania w tym temacie wprowadza tarcza 4.0.

Dowiedz się więcej.