Edukacja

Rzecznik Finansowy inicjuje i wspiera różne działania edukacyjne i informacyjne w zakresie zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa, w szczególności w dziedzinie funkcjonowania rynku finansowego, wykorzystania innowacyjnych technologii i możliwych zagrożeń występujących w tych dziedzinach.

W swoich działaniach kieruje się informacjami i wytycznymi przedstawionymi w Krajowej Strategii Edukacji Finansowej, w której opracowaniu uczestniczył. Uwzględnia też wyniki najnowszych badań z zakresu metod edukacji, biorąc pod uwagę potrzeby różnych grup odbiorców.

Rzecznik Finansowy prowadzi swoje profile na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, gdzie na bieżąco informuje o swoich działaniach, a także o wydarzeniach ważnych z punktu widzenia klientów.

Pracownicy Biura Rzecznika organizują różne typy wydarzeń:

– konferencje naukowe i branżowe, mające na celu analizę zagadnień istotnych z perspektywy ochrony klientów podmiotów rynku finansowego,

– akcje edukacyjne w różnych miejscowościach w Polsce, w trakcie których informują o działalności Rzecznika, a także edukują klientów (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i seniorów),

– webinaria, czyli otwarte spotkania online skierowane do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów, prawników-praktyków oraz klientów podmiotów rynku finansowego.

Przedstawiciele Rzecznika regularnie uczestniczą również w konferencjach i międzyinstytucjonalnych spotkaniach grup roboczych, organizowanych przez uczelnie i inne podmioty zewnętrzne, prezentując stanowiska mające na celu poprawę sytuacji klientów.

Co roku organizowany jest Konkurs o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Pracownicy Biura Rzecznika przygotowują scenariusze zajęć dla szkół ponadpodstawowych z zakresu szeroko pojętej edukacji finansowej. Rzecznik wspiera też projekty edukacyjne uczelni i innych podmiotów, udzielając patronatu czy włączając się w działania w charakterze partnera.

W celu prowadzenia działań edukacyjnych wśród studentek i studentów prawa powstała Akademia Rzecznika Finansowego – innowacyjny system praktyk, umożliwiający nabycie wielu umiejętności praktycznych.

Ponadto Rzecznik tworzy i publikuje treści edukacyjne w ramach różnych formatów i zamieszcza je na kanale youtube i w mediach społecznościowych.