Komunikat Rzecznika Finansowego w sprawie oświadczenia pana Janusza Palikota

W związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej (mediach społecznościowych) oświadczenia pana Janusza Palikota o skierowaniu pozwu przeciwko Rzecznikowi Finansowemu w sprawie „przeprosin oraz wycofania bezpodstawnie i bezprawnie nałożonych kar na spółkę Tenczynek Dystrybucja”, Rzecznik informuje, iż do tej pory nie otrzymał odpisu wskazanego pozwu. Niemniej jednak, z uwagi na wagę zwartych w oświadczeniu pana Janusza Palikota twierdzeń i zarzutów względem Rzecznika Finansowego, Rzecznik pragnie odnieść się do informacji zawartych w w/w oświadczeniu.

Oświadczenie pana Janusza Palikota zawiera szereg nieprawdziwych informacji:

  1. Rzecznik Finansowy, na skutek skarg klientów od czerwca 2023 r. analizował działalność spółek należących do lub w które zaangażowany był pan Janusz Palikot, w tym w szczególności spółki Tenczynek Dystrybucja S.A. (dalej „spółka”) w zakresie stosowania przez spółkę nieuczciwych praktyk rynkowych. Rzecznik skierował w związku z tym do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego swoje zastrzeżenia w tym zakresie i poprosił o współpracę oraz przedstawienie wniosków z działań kontrolnych instytucji, które prowadzone były w stosunku do spółki. Rzecznik wzywał również spółkę do przedstawienia wyjaśnień w tym zakresie. Na bazie powyższych działań w październiku 2023 r. Rzecznik Finansowy wezwał spółkę do zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej, polegającej na wprowadzeniu konsumentów w błąd poprzez posługiwanie się przez Tenczynek Dystrybucja S.A. w ramach projektu pod nazwą „Bunt Finansowy” terminologią charakterystyczną dla finansowania społecznościowego (crowdfunding), co może sugerować, że są to usługi finansowania społecznościowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 oraz ustawy z o finansowaniu społecznościowym, a także że usługi te są oferowane i świadczone w zgodzie z ww. przepisami oraz pod nadzorem publicznym – podczas gdy wykonywana przez Tenczynek Dystrybucja S.A. działalność nie stanowi świadczenia usług finansowania społecznościowego w rozumieniu ww. przepisów. Z uwagi na brak realizacji przez Tenczynek Dystrybucja S.A wezwania do zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej skierowanego do spółki w październiku 2023 r. Rzecznik Finansowy w grudniu 2023 r. skierował do Sądu Okręgowego w Lublinie pozew przeciwko Tenczynek Dystrybucja S.A zarzucając spółce stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej wobec konsumentów, którzy pożyczyli jej pieniądze w ramach projektu „Bunt Finansowy”.

2. Rzecznik Finansowy w styczniu 2024 r. nałożył na Tenczynek Dystrybucja S.A. karę pieniężną w wysokości 48 500 zł, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (dalej „ustawa”) w związku z naruszeniem przez spółkę obowiązków wynikających z art. 30 oraz art. 31 ustawy (obowiązki dot. przekazania na wniosek Rzecznika wzorców umowy o świadczenie usług oraz innych dokumentów i informacji). W lipcu 2023 r. Rzecznik Finansowy, korzystając ze swoich uprawnień określonych w art. 25 ustawy zwrócił się do spółki z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień. We sierpniu 2023 r., już po upływie ustawowego terminu na odpowiedź spółka udzieliła częściowej odpowiedzi Rzecznikowi. Rzecznik w kolejnym piśmie wezwał spółkę do uzupełnienia informacji, a spółka w piśmie z października 2023 r. odmówiła udzielenia informacji twierdząc, że nie jest podmiotem rynku finansowego. W związku z powyższym Rzecznik Finansowy nałożył na Tenczynek Dystrybucja S.A. karę pieniężną, którą spółka zaskarżyła. Aktualnie toczy się postępowanie odwoławcze.

3. Rzecznik Finansowy jest niezależną instytucją, której ustawowym zadaniem jest podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, których interesy reprezentuje. Nieprawdą są stwierdzenia zawarte w oświadczeniu pana Janusza Palikota o rzekomym „politycznym sposobie” działania Rzecznika, „ręcznym sterowaniu” oraz „ataku na firmy Palikota”. Wszystkie dotychczasowe działania Rzecznika Finansowego prowadzone w sprawie Tenczynek Dystrybucja S.A. podejmowane były na podstawie i w granicach przepisów prawa i podyktowane były wyłącznie troską o ochronę klientów podmiotów rynku finansowego, do czego Rzecznik jest ustawowo zobowiązany.

Rzecznik Finansowy jest państwową osobą prawną, której dobra osobiste podlegają ochronie. W związku z tym, że oświadczenie pana Janusza Palikota zawiera szereg nieprawdziwych informacji, które mogą godzić w dobre imię Rzecznika Finansowego, Rzecznik analizuje możliwość podjęcia stosownych i adekwatnych działań prawnych nakierowanych na ochronę praw Rzecznika Finansowego.