Komunikat Rzecznika Finansowego w sprawie przystąpienia do powództwa przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Rzecznik Finansowy przystąpił do postępowania grupowego z powództwa klientów Banku Millennium S.A., którzy zawarli umowę kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim. Rzecznik Finansowy postanowił skorzystać z kompetencji przysługujących mu na mocy art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej i przystąpił do postępowania sądowego po stronie powodowej.

Chodzi o postępowanie grupowe kilku tysięcy konsumentów, którzy zawarli z bankiem umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego. Pozew został złożony 13 czerwca 2014 r. przez reprezentanta grupy – Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie. W ramach tego pozwu reprezentant grupy domaga się ustalenia odpowiedzialności Banku Millennium S.A. wobec członków grupy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się, w związku ze stosowaniem przez ten bank w umowach kredytowych niedozwolonych postanowień umownych.

Rozpoznający sprawę Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 24 maja 2022 r. oddalił powództwo frankowiczów. Od ww. wyroku apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wniósł reprezentant grupy.

Rzecznik wstąpił do postępowania apelacyjnego na wniosek reprezentanta grupy w celu ochrony klientów podmiotu rynku finansowego. W ocenie Rzecznika Finansowego powództwo konsumentów jest uzasadnione, dlatego konieczne jest wsparcie argumentacji strony powodowej i przedstawienie stanowiska Rzecznika Finansowego. Stanowisko Rzecznika uwzględnia aktualne orzecznictwo TSUE oraz polskich sądów powszechnych co powinno przyczynić się do wzmocnienia argumentacji konsumentów.