Komunikat Rzecznika Finansowego w sprawie podjęcia działań wobec Tenczynek Dystrybucja S.A. („Bunt Finansowy”)

Na podstawie analizy działalności spółki Tenczynek Dystrybucja S.A., która to m.in. pozyskiwała finansowanie o charakterze społecznościowym, Rzecznik Finansowy wezwał spółkę do zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej oraz opublikowania oświadczenia na stronie internetowej https://buntfinansowy.pl, w którym określony zostanie zakres naruszeń.

Rzecznik Finansowy, mając na celu ochronę interesu konsumentów oraz w związku pojawiającymi się sygnałami odnoszącymi się do nieprawidłowości funkcjonowania Tenczynek Dystrybucja S.A., już w czerwcu bieżącego roku podjął pierwsze działania wyjaśniające mające na celu ustalenie czy spółka w zakresie pozyskiwania przez nią finasowania o charakterze społecznościowym nie narusza przepisów prawa. Rzecznik skierował do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego swoje zastrzeżenia w tym zakresie i poprosił o współpracę oraz przedstawienie wniosków z działań kontrolnych instytucji, które prowadzone były w stosunku do spółki. Rzecznik wzywał również spółkę do przedstawienia wyjaśnień.

Na bazie powyższych działań w dniu 16 października 2023 r. Rzecznik Finansowy wezwał spółkę do zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej, polegającej na wprowadzeniu konsumentów w błąd poprzez posługiwanie się przez Tenczynek Dystrybucja S.A. w ramach projektu pod nazwą „Bunt Finansowy” terminologią charakterystyczną dla finansowania społecznościowego (crowdfunding), co może sugerować, że są to usługi finansowania społecznościowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503[1] oraz ustawy z o finansowaniu społecznościowym[2], a także że usługi te są oferowane i świadczone w zgodzie z ww. przepisami oraz pod nadzorem publicznym – podczas gdy wykonywana przez Tenczynek Dystrybucja S.A. działalność nie stanowi świadczenia usług finansowania społecznościowego w rozumieniu ww. przepisów.

Dodatkowo Rzecznik Finansowy wezwał Tenczynek Dystrybucja S.A. do złożenia właściwego oświadczenia na stronie internetowej w którym potwierdzi, iż stosował nieuczciwą praktykę rynkową w opisanym powyżej zakresie.

W ocenie Rzecznika Finansowego konieczne jest skierowanie do konsumentów jasnego i zrozumiałego komunikatu, którego zadaniem jest usunięcie skutku naruszenia równowagi w warstwie informacyjnej, poprzez zapewnienie konsumentom wiedzy co do tego, że zachowanie spółki należy kwalifikować jako nieuczciwą praktykę rynkową. To z kolei może się przełożyć na podjęcie przez nich odpowiednich działań na drodze sądowej lub reklamacyjnej w celu odzyskania zainwestowanych pieniędzy.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 414).