Elektrociepłownia Będzin S.A., podejrzenie insider tradingu – Rzecznik Finansowy podjął działania

Rzecznik Finansowy powziął informację o możliwych nieprawidłowościach związanych z obrotem akcji Elektrociepłowni Będzin S.A. – działania te mogą nosić znamiona wykorzystania informacji poufnej.

Biorąc pod uwagę zakres właściwości Rzecznika Finansowego w odniesieniu do ochrony interesów inwestorów indywidualnych będących klientami podmiotów rynku finansowego Rzecznik Finansowy zwrócił się do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o przedstawienie informacji o działaniach podjętych w sprawie obrotu akcji Elektrociepłowni Będzin S.A. i poczynionych ustaleniach.

Na bazie informacji pozyskanych od UKNF Rzecznik Finansowy przeanalizuje ewentualne nieprawidłowości w zakresie praw klientów podmiotów rynku finansowego i podejmie właściwe działania.

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, transakcje na akcjach spółki publicznej (notowanej na giełdzie) muszą być przeprowadzane w warunkach pozwalających na zachowanie zasady transparentności oraz równego i niedyskryminującego dostępu inwestorów (w szczególności inwestorów indywidualnych) do informacji.  Z kolei zjawisko, tzw. insider trading-u godzi w powyższe wartości, poprzez dokonywanie inwestycji o charakterze spekulacyjnym przez osobę, która ma bezpośredni dostęp do informacji niejawnych tej spółki – które to informacje mają istotne znaczenie dla działalności spółki. Problem insider trading-u przejawia się również w dokonywaniu inwestycji przez osoby powiązane bezpośrednio z osobami posiadającymi dostęp do informacji niejawnych spółki.

W przypadku obrotu akcjami Elektrociepłowni Będzin S.A., wątpliwości budzi znaczne zwiększenie wolumenu obrotów tymi akcjami przed upublicznieniem informacji cenotwórczych, które mogły wpłynąć na wzrost ceny akcji – w tym przypadku chodzi o informację o zawarciu przez spółkę umowy o zachowaniu poufności w sprawie rozmów dotyczących inwestycji polegającej na wdrażaniu małych reaktorów modułowych w technologii BWRX – 300.

Rzecznik Finansowy pragnie podkreślić, że zgodnie ze swoimi ustawowymi kompetencjami każdorazowo będzie informował właściwe organy nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach oraz zachęca inwestorów indywidualnych do zgłaszania do Biura Rzecznika Finansowego uzasadnionych podejrzeń w zakresie potencjalnych nadużyć na rynku kapitałowym