Analizy Rzecznika Finansowego dotyczące ubezpieczeń rolnych

Produkcja rolna narażona jest na szereg wszechobecnych, losowych niebezpieczeństw, takich jak kradzieże czy pożary budynków i znajdującego się w nich mienia, ale w szczególności na szkody wywołane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jak huragany, powodzie, gradobicia.

W działalności rolnej powszechne jest także wysokie ryzyko wystąpienia nieszczęśliwych wypadków, chorób czy śmierci kluczowych osób w gospodarstwie.

Nie bez znaczenia pozostają także niebezpieczeństwa natury ekonomicznej, jak znaczący spadek cen, brak popytu i związane z tym trudności ze zbytem produktów rolnych.

Możliwość wystąpienia strat zagraża każdemu gospodarstwu rolnemu i stanowi niebezpieczeństwo, którego ziszczenie się powoduje ujemne skutki na różnych płaszczyznach funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Dlatego też, tak ważna jest ochrona ubezpieczeniowa zarówno ta obowiązkowa jak i ta dobrowolna.

Ochrona ubezpieczeniowa jest szczególnie istotna, gdy zdarzenia te wpływają na dorobek całego życia lub przekładają się na realnie poniesione straty. A przecież jak pokazuje doświadczenie takie właśnie dominują w rolnictwie. Stąd też, właśnie w rolnictwie mamy do czynienia z ubezpieczeniami obowiązkowymi jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego czy ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich oraz szeregiem pakietowych i wariantowych ubezpieczeń dobrowolnych, które są odpowiedzią na potrzebę zabezpieczenia potencjalnego ryzyka, a tym samym pożądanym uzupełnieniem obowiązkowej ochrony działalności rolniczej.

Każdy z obszarów funkcjonowania gospodarstwa rolnego ma swoją specyfikę w odniesieniu do występujących zagrożeń i sposobu podejścia do decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem. Innego rodzaju ryzyka upatrywać będziemy w zagrożeniach związanych z produkcją rośliną czy zwierzęcą, a innego wobec ewentualnych roszczeń poszkodowanych osób, na skutek prowadzonej działalności w gospodarstwie rolnym, skutkujących potencjalną odpowiedzialnością cywilną. Nie sposób pominąć również zagrożeń związanych z wypadkami osób prowadzących gospodarstwo rolne, a także kontynuacji tejże działalności w przypadku choroby czy śmierci osób kluczowych dla jej prowadzenia.

Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem przypominającym podstawowe cechy i zasady funkcjonowania ubezpieczeń skierowanych dla rolników.

Przygotowane przez ekspertów Biura Rzecznika Finansowego analizy zawierają kompendium wiedzy o ubezpieczeniach rolnych, a także praktyczne wskazówki dla klientów, którzy korzystają z ochrony ubezpieczeniowej, w ramach poszczególnych typów ubezpieczeń związanych z szeroko pojętą produkcją rolną i prowadzonym w związku z tym gospodarstwem rolnym.

Zapraszamy do lektury.

Analiza Rzecznika Finansowego – „Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika i obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych”.

Analiza Rzecznika Finansowego –  „Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich”.