Komunikat Rzecznika Finansowego – ugoda z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Rzecznik Finansowy informuje, że w dniu 7 listopada 2022 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zawarto pomiędzy Rzecznikiem Finansowym i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ugodę.

UNIQA TU S.A. dokonała zmiany podejścia do treści definicji szkody całkowitej, co prowadzi do stosowania jednolitych zasad kwalifikacji szkody i wyliczenia jej wysokości – w odniesieniu zarówno do szkody całkowitej, jak i szkody częściowej.

Powyższe znalazło odzwierciedlenie w dokonanych przez UNIQA TU SA – zgodnie z postulatami Rzecznika Finansowego – zmianach w treści ogólnych warunków ubezpieczeń komunikacyjnych zatwierdzonych uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. nr 4/04/02/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje na ten temat wraz ze zamienionymi Ogólnymi warunkami ubezpieczenia zostały zamieszczone na stronie internetowej UNIQA TU S.A. (www.uniqa.pl w zakładce dotyczącej OWU).

Ugoda, negocjowana w atmosferze wspólnej troski o dobro Klientów i wzajemnego zrozumienia stanowisk Stron, została zawarta w najlepiej pojętym interesie Ubezpieczonych i Osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej.