Rzecznik Finansowy – skuteczne wsparcie w polubownym rozwiązywaniu sporów

W dniach od 17 października 2022 roku do 21 października 2022 roku obchodzimy Tydzień Mediacji, a 20 października 2022 roku przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. Z tej okazji warto przypomnieć, że mediacja jest jedną z form polubownego rozwiązywania sporów (z ang. ADR – Alternative Dispute Resolution). Rzecznik Finansowy, jako notyfikowany podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów (podmiot ADR), oferuje klientom podmiotów rynku finansowego unikatowe, w skali rynku, postępowanie mające na celu polubowne rozwiązanie sporu powstałego  na tle realizacji usług finansowych.

Szybko, tanio i w przyjaznej atmosferze

Postępowanie pozasądowe przy Rzeczniku Finansowym to tania, szybka i prosta metoda rozwiązania każdego sporu z instytucją finansową, taką jak zakład ubezpieczeń, bank, czy firma pożyczkowa oraz alternatywa dla długotrwałego oraz kosztownego sporu sądowego. Wyjątkowość tego postępowania przejawia się również tym, że zawiera w sobie najlepsze cechy mediacji i koncyliacji. Oznacza to, że osoba prowadząca postępowanie nie tylko nakłania strony do wypracowania satysfakcjonującego je rozwiązania, ale też sama, jeśli taka jest wola klienta, może przedstawić propozycję rozwiązania sporu. Wielokrotnie propozycja ta, choć nie jest dla stron wiążąca, pozwala pokonać impas w negocjacjach i poczynić w nich postępy.

Do zalet postępowania pozasądowego przy Rzeczniku Finansowym należy zaliczyć jego niski koszt – zaledwie 50 zł, a także to,  że osoby prowadzące postępowania, to doświadczeni specjaliści w obszarze produktów rynku finansowego i jednocześnie mediatorzy posiadający umiejętności w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Dodatkową korzyścią z postępowania jest również to, że nawet w przypadku braku zawarcia porozumienia z instytucją finansową, Klient otrzyma opinię będącą oceną prawną stanu faktycznego ustalonego na podstawie zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji, która może być pomocna w podjęciu dalszych kroków związanych z prowadzeniem sporu.

Wniosek o przeprowadzenie pozasądowego postępowania przy Rzeczniku Finansowym można wysłać pocztą lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem gwarantujących poufność metod porozumiewania się na odległość, a zatem większość sporów można rozwiązać bez wychodzenia z domu.

Postępowanie pozasądowe to skuteczna metoda rozwiązania sporu

O tym, że polubowne metody rozstrzygania sporów to atrakcyjna forma rozwiązywania konfliktów świadczą również liczby. Począwszy od 1 stycznia 2016 r. do Wydziału Pozasądowego Rozwiazywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego wpłynęło przeszło 18 tysięcy wniosków. W sposób merytoryczny zakończono przeszło 12 tysięcy postępowań, w ramach których zawarto porozumienia na kwotę blisko 20 milionów złotych (19,8 mln zł). To niemal 2 300 spraw, w których udało się uniknąć sporu sądowego i zachować stronom dobre relacje na przyszłość. We wskazanym okresie Rzecznik Finansowy sporządził dla stron ponad 10 tysięcy opinii, które pomagały  w ocenie ryzyka związanego z dalszym prowadzeniem sporu.

Rzecznik Finansowy zachęca, z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji,  do korzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów. Niewątpliwie pozawalają one na szybkie i tanie rozwiązanie sporu w przyjaznej atmosferze, zachowanie dobrych relacji, a także  odbudowanie wzajemnego zaufania.

Chcesz skorzystać z pozasądowego postępowania przy Rzeczniku Finansowym?

Kliknij aby dowiedzieć się więcej.