Wakacje kredytowe. Rzecznik Finansowy zwrócił się do trzech banków o pilną odpowiedź w zakresie przekazanej listy zastrzeżeń

Ze względu na wejście w dniu 29 lipca br. w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2022 r. poz. 1488, zwaną dalej: ustawą), Rzecznik Finansowy w ramach monitoringu sposobu realizacji ustawy przez kredytodawców dokonał analizy dotychczas uzyskanych od klientów informacji.

Z uwagi na skalę zgłoszonych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy, mających istotne znaczenie dla sytuacji ekonomicznej kredytobiorców w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych, w opinii Rzecznika Finansowego konieczne jest pilne przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej dotyczącej realizacji przez kredytodawców obowiązków wynikających z ustawy w zakresie zawieszania spłat kredytów hipotecznych.

Rzecznik podejmuje działania z urzędu, które mają na celu analizę wypełniania przez kredytodawców obowiązków określonych w ustawie pod kątem ewentualnego naruszania praw lub interesów klientów podmiotów rynku finansowego.

Rzecznik Finansowy działając na podstawie art. 25 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 187, dalej: ustawa o Rzeczniku) zwrócił się z prośbą do trzech banków-kredytodawców o udzielenie odpowiedzi na listę zastrzeżeń zgłoszonych Rzecznikowi przez klientów banków oraz wyjaśnienie nieprawidłowość dotyczących informacji zidentyfikowanych na stronach internetowych tych instytucji.

Prośba Rzecznika Finansowego dotyczyła również przekazania aktualnych wzorów dokumentów stosowanych przez banki, związanych z wypełnianiem obowiązków wynikających z art. 73-75 ustawy (w tym w szczególności wzorów wniosku o zastosowanie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego oraz wzorów potwierdzenia otrzymania wniosku).

Zgodnie z art. 31 ustawy o Rzeczniku: „podmiot rynku finansowego, który otrzymał wniosek Rzecznika w sprawach objętych zakresem jego działalności, jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku oraz przekazać żądane dokumenty”.

Rzecznik Finansowy mając na względzie szczególnie istotną wagę społeczną omawianych przepisów i zapewnienie ich prawidłowego wdrażania przez kredytodawców, również w świetle obecnych uwarunkowań gospodarczych, zwrócił się z prośbą o potraktowanie sprawy priorytetowo i pilne przesłanie odpowiedzi.

Rzecznik przypomina, że na mocy art. 32 ust. 1 ustawy o Rzeczniku, na podmiot rynku finansowego, który narusza obowiązki nałożone w  art. 4 ust. 1, art. 6-10, art. 30 i art. 31, Rzecznik może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 100 000 zł.