Rzecznik Finansowy przekazał informacje do UOKiK o możliwych nieprawidłowościach związanych z wakacjami kredytowymi

Od dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2022 r. poz. 1488, zwaną dalej: ustawą) wprowadzającej tzw. „wakacje kredytowe”, Rzecznik Finansowy w ramach monitoringu sposobu realizacji tej ustawy przez kredytodawców analizuje informacje uzyskane od klientów banków dotyczące możliwych trudności związanych z uzyskaniem zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego przewidzianych w ustawie. Zastrzeżenia dotyczą głównie kryteriów kwalifikacji klientów do skorzystania z „wakacji kredytowych” oraz zasad wnioskowania o „wakacje kredytowe”.

Biuro Rzecznika Finansowego od dnia 28.07.2022 odnotowało 2120 zgłoszeń, w których wskazywano m.in. na potencjalne działania banków, które można traktować jako sprzeczne z przedmiotową ustawą. W związku z informacjami uzyskanymi od klientów, Rzecznik Finansowy dostrzegł możliwe nieprawidłowości i naruszenia dotyczące praktyki 15 banków.

Należy podkreślić, iż w chwili obecnej Rzecznik Finansowy nie posiada dostatecznych danych pozwalających na pełną oceną działań banków w tych sprawach, gdyż ewentualne wnioski do Rzecznika w sprawie odmowy udzielenia „wakacji kredytowych” najprawdopodobniej wpłyną do Biura Rzecznika Finansowego dopiero po wyczerpaniu przez klientów procedury reklamacyjnej w danym banku, który zgodnie z przepisami rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

Realizując ustawowe zadania ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, Rzecznik Finansowy przekazał do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informację o dostrzeżonych możliwych nieprawidłowościach w działaniach banków w zakresie związanym z realizacją obowiązków nałożonych na te podmioty, przede wszystkim wynikających z art. 73 ustawy oraz zwrócił się do Prezesa UOKiK o zbadanie sprawy.