Komunikat w sprawie utraty licencji przez TU City Insurance SA

Decyzją rumuńskiej Komisji Nadzoru Finansowego (ASF) 17 września 2021 r. towarzystwo ubezpieczeniowe City Insurance SA utraciło licencję na prowadzenie działalności.

Według rekomendacji uzyskanych od organu odszkodowawczego, osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych spowodowanych przez sprawców posiadających ubezpieczenie OC komunikacyjne w City Insurance SA, powinny realizować roszczenia w następujący sposób:

  1. Wypadek miał miejsce na terytorium Polski:

Roszczenia można kierować do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) za pośrednictwem jednego z agentów PBUK – TUiR Warta S.A. lub PZU S.A.

  1. Wypadek miał miejsce na terytorium innego niż Polska i Rumunia kraju należącego do Systemu Zielonej Karty:

Roszczenia można kierować do Biura Narodowego w kraju zdarzenia, o ile nie zostały uprzednio zgłoszone do ubezpieczyciela, jego reprezentanta ds. roszczeń ani do organu odszkodowawczego.

  1. Wypadek miał miejsce na terytorium Rumunii:

Jeżeli roszczenia były zgłoszone reprezentantowi ds. roszczeń komunikacyjnych w Polsce i minęły 3 miesiące od zgłoszenia roszczenia, należy skontaktować się z PBUK

Jeżeli roszczenia nie były zgłoszone, od 20 września 2021 r. roszczenia należy kierować bezpośrednio do rumuńskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (FGA).

Zakres i wysokość odszkodowania są uwarunkowane przepisami prawa obowiązującymi w państwie wypadku.

Zgłoszenia do FGA mogą być dokonywane w terminie 90 dni od uprawomocnienia się decyzji Sądu o wszczęciu postępowania likwidacyjnego a jeżeli powstaną już po tym dniu – w terminie 90 dni od dnia powstania.

Dodatkowych informacji związanych ze zdarzeniami spowodowanymi ruchem pojazdów ubezpieczonych w City Insurance S.A. udziela Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dane kontaktowe Biura: pbuk@pbuk.pl, tel: (22) 551 51 00, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa.

Jednocześnie przypominamy, iż w zakresie roszczeń przysługujących osobom poszkodowanym wobec Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, PBUK jest traktowany jako podmiot rynku finansowego, zatem pozostaje obowiązany do rozpatrzenia reklamacji skierowanych przez osoby fizyczne, które – w wypadku utrzymywania się sporu z PBUK-iem, pomimo przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego – mogą wystąpić z wnioskiem o zbadanie sprawy do Rzecznika Finansowego.