Ugoda Rzecznika Finansowego z InterRisk

Rzecznik Finansowy informuje, że w dniu 24 września 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zawarto pomiędzy Rzecznikiem Finansowym i InterRisk ugodę, na mocy której Ubezpieczyciel dokona, postulowanej przez Rzecznika Finansowego, zmiany treści Ogólnych warunków ubezpieczenia Pakiet Auto+ zatwierdzonych uchwałą nr 04/25/06/2019 Zarządu InterRisk. Ustalenie nowej treści definicji szkody całkowitej skutkuje wprowadzeniem jednolitych zasad kwalifikacji szkody i wyliczenia jej wysokości – w odniesieniu zarówno do szkody całkowitej, jak i szkody częściowej.

Szczegółowe informacje na ten temat zostały zamieszczone na stronie internetowej InterRisk (podstrona Aktualności). Zmienione Ogólne warunki ubezpieczenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej InterRisk (podstrona dotycząca ubezpieczeń komunikacyjnych) najpóźniej do dnia 15 października 2021 r. Ugoda, negocjowana w atmosferze wspólnej troski o dobro Klientów i wzajemnego zrozumienia stanowisk Stron, została zawarta w najlepiej pojętym interesie Ubezpieczonych i Osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej.