Sąd ogłosił upadłość Gefiona

Duński sąd ogłosił upadłość firmy Gefion. To ważna informacja dla poszkodowanych przez kierowców, który mieli ubezpieczenie OC komunikacyjne w tym towarzystwie. Oznacza to, że ich roszczenia będzie realizował teraz polski Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ci, którzy zdecydowali się kupić w tym towarzystwie polisę dobrowolną, np. ubezpieczenie NNW, będą musieli kierować swoje roszczenia do duńskiego syndyka masy upadłościowej.

Informacja na stronie UFG (kliknij link)

Informacja na stronie KNF (kliknij link)

Gefion to duński ubezpieczyciel, który działał w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług. Oferował w Polsce głównie ubezpieczenia OC komunikacyjnego. W przeszłości Rzecznik Finansowy sygnalizował publicznie i w korespondencji do Komisji Nadzoru Finansowego, rosnącą skalę problemów zgłaszanych przez klientów tej firmy i osób przez nie poszkodowanych. Kłopoty finansowe spółki spowodowały wydanie przez duński nadzór w marcu 2020 r. zakazu zawierania nowych umów. Wówczas Rzecznik Finansowy przypominał posiadaczom polis OC komunikacyjnego w Gefionie, że muszą koniecznie pamiętać o zawarciu nowej umowy w innym towarzystwie, po upływie terminu obowiązywania tej zawartej z duńskim ubezpieczycielem. (linki do informacji na końcu tekstu)

Obecnie w ślad za komunikatem duńskiego organu nadzoru – Finanstilsynet informujemy, że 7 czerwca 2021 r. duński Sąd Morski i Gospodarczy ogłosił upadłość następcy prawnego Gefion Insurance A/S, tj. Gefion Finans A/S under frivillig likvidation.

Duński Urząd Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet) uruchomił linię telefoniczną (+45) 41 93 35 00 dla zapytań dotyczących upadłości Gefion. Infolinia działa w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 14.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Osoby poszkodowane w zdarzeniach, które miały miejsce na terytorium RP, którym przysługuje wobec Gefion Insurance A/S roszczenie kierowane na podstawie umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, mogą zgłaszać przysługujące im roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnie wybranego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w Polsce (lista zakładów ubezpieczeń będących członkami UFG).

Roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia nieobjętych gwarancjami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zawartych w Polsce przez Gefion Insurance A/S należy obecnie zgłaszać do syndyków masy upadłościowej Gefion Finans A/S under frivillig likvidation – Søren Aamann Jensen (adres: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup) i Boris Frederiksen (adres: Kalvebod Brygge 32, 2900 Hellerup). Kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: gefion@poulschmith.dk. Zgodnie z dekretem upadłościowym duńskiego Sądu Morskiego i Gospodarczego opublikowanym w Statstidende (duński publikator urzędowy), dostępnym tutaj, roszczenia wobec Gefionu powinny być zgłaszane do syndyków w ciągu 4 tygodni od ogłoszenia upadłości. Zgłoszenia powinny zawierać kompletną dokumentację wykazującą zasadność roszczenia.

W przypadku osób posiadających jeszcze aktywne umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ogłoszenie upadłości ma istotny wpływ na termin rozwiązania tych umów. Wszystkie te umowy ulegną rozwiązaniu z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń. Posiadacze pojazdów mechanicznych będą zmuszeni zawrzeć nowe umowy ubezpieczenia.

Osoby zgłaszające roszczenia bezpośrednio do Gefion muszą przygotować się na odsuniętą w czasie, także częściową realizację roszczeń z masy upadłości.

Przypominamy inne informacje Rzecznika Finansowego dotyczące Gefion

Rzecznik Finansowy informuje KNF o problemach klientów Gefion (kliknij link)

Informacja Rzecznika Finansowego o skutkach zakazu zawierania nowych umów przez Gefion (kliknij link)