Podstawowe akty prawne

Chcesz dowiedzieć się jakie są podstawy prawne działania Rzecznika Finansowego? Zobacz podstawowe akty prawne:

Poniżej znajdują się ważniejsze akty prawne związane z poszczególnymi obszarami rynku finansowego, będącymi w kompetencjach Rzecznika Finansowego.

Akty prawne z zakresu ubezpieczeń i zabezpieczenia emerytalnego

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Kodeks Cywilny – Księga trzecia Zobowiązania; przepisy regulujące umowę ubezpieczenia

Akty prawne z zakresu bankowości i rynku kapitałowego

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających 

Akty prawne z zakresu zabezpieczenia emerytalnego

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

Po kliknięciu w interesujący akt prawny zostaniecie Państwo przeniesieni do bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych (http://isap.sejm.gov.pl/), którą udostępnia Kancelaria Sejmu RP. Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. Do ich użycia niezbędne będzie oprogramowanie pozwalające odczytać pliki w formacie .pdf

Baza ISAP oferuje również możliwość skorzystania z rozbudowanej wyszukiwarki aktów prawnych.

Należy zaznaczyć, iż pomimo dołożenia wszelkich starań przez Kancelarię Sejmu, aby treść aktów podawana była w aktualnym brzmieniu, Kancelaria Sejmu nie może ponosić odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w ISAP w sieci Internet.

W bazie tej możecie Państwo spotkać się z następującymi określeniami, które kolejno oznaczają:

– tekst aktu – akt prawny w postaci takiej jak w dniu ogłoszenia;

– tekst ogłoszony – treść aktu w takiej formie (również graficznej) w jakiej został ogłoszony w dzienniku urzędowym (np. Dzienniku Ustaw);

– tekst ujednolicony – tekst z naniesionymi zmianami na tekst aktu;

– akty powiązane – inne akty prawne treściowo związane z aktem prawnym np. akty, które zostały uchylone lub zmieniona została ich treść wyszukanym aktem prawnym;

Jeżeli do aktu prawnego nie został ogłoszony tekst jednolity to należy zwrócić uwagę jakie nowelizacje aktu zostały dokonane po jego uchwaleniu, gdyż zdarza się, że kolejne nowelizacje istotnie zmieniają treść pierwotnie przyjętego aktu prawnego.

Ponadto również na stronie Rządowego Centrum Legislacji http://www.rcl.gov.pl/ można znaleźć treść aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw lub w Monitorze Polskim od maja 2008 r.

Pobierając akt prawny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym ze stron RCL macie Państwo pewność korzystania z aktualnie obowiązującego źródła prawa.