Informacje dla podmiotów rynku finansowego

Sprawozdanie dla podmiotów rynku finansowego za 2023 rok

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone

lub więcej informacji poniżej:

Rozliczenia finansowe z podmiotami rynku finansowego

Rozliczenia finansowe z podmiotami rynku finansowego

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
NIP: 525 15 66 173

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz.U. z 2022 r. poz 187, 1488 i 2640) reguluje finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura w art. 20 ust.1.

 1. Od 01.01.2023 r. zmienił się sposób finansowania Rzecznika Finansowego i jego Biura.

Podmioty wnoszą jedną roczną opłatę do dnia 31 marca na podstawie danych poprzedzających o 2 lata rok, za który opłata jest należna.

Sposób składania deklaracji pozostaje bez zmian.

 1. Koszty działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura ponoszą następujące podmioty rynku finansowego:
 • krajowe zakłady ubezpieczeń oraz zagraniczne zakłady ubezpieczeń
 • powszechne towarzystwa emerytalne
 • krajowe instytucje płatnicze oraz krajowe instytucje pieniądza elektronicznego
 • banki
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • firmy inwestycyjne
 • instytucje pożyczkowe
 • zarządzający ASI
 • małe instytucje płatnicze
 • dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku
 • dostawcy usług finansowania społecznościowego

 1. W przypadku gdy dany podmiot rynku finansowego wykonuje działalność w obszarze działalności więcej niż jednego podmiotu, wysokość należnej opłaty oblicza się na zasadach określonych dla tego podmiotu rynku finansowego, z którego obszaru działalności dany podmiot uzyskuje największe przychody, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który opłata jest należna.
 1. Opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 1. Nie pobiera się opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura, jeżeli jej wysokość wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej.
 1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określił, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych podmiotu rynku finansowego i informacji, które należy zawrzeć w deklaracji, sposób jej sporządzenia oraz nadawania dostępu do systemu teleinformatycznego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW  z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura

Bezpośredni numer do działu księgowości: +48 22 333 73 92 (prosimy o kontakt w godzinach 8:00-15:00)