Informacje dotyczące przetwarzania danych w Biurze Rzecznika Finansowego

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych jest Rzecznik Finansowy z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a.  

Inspektor Ochrony Danych

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:
a. pocztą tradycyjną na adres: Rzecznik Finansowy,
ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa z dopiskiem „dane osobowe”,
b. pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@rf.gov.pl.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

Cele i  podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”;
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”;
– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”;
– art. 6 ust. 1 lit. d) RODO „przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej”;
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”;
– art. 9 ust. 2 lit. a) RODO „osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą”;
– art. 9 ust. 2 lit. c) RODO „przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej”;
– § 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) w zakresie np. usługi ePUAP.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie osobom uprawnionym przez Administratora, organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego np. Sądom, Prokuraturze, Policji, KPRM, KPRP oraz podmiotom rynku finansowego właściwym dla postępowania w celu zapoznania się z roszczeniem np. w sprawie podjęcia interwencji lub mediacji. Dodatkowo Państwa dane mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń oraz na podstawie upoważnień zewnętrzni eksperci i podmioty, z którymi Rzecznik Finansowy zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów teleinformatycznych.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz obowiązującym JRWA (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt) w celach archiwalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań przez Administratora oraz udzielania odpowiedzi na korespondencję.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługuje Pani/Panu prawo:

a. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c. do usunięcia danych osobowych;

d. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. do sprzeciwu wobec przetwarzania;

f. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.