Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest Rzecznik Finansowy z siedzibą w Warszawie ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 w Warszawie. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie pod adresem e-mail: iod@rf.gov.pl

Rzecznik Finansowy zbiera Twoje dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach realizacji ustawowych zadań określonych m.in. w przepisach ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e i art. 9 ust. 2 lit. g RODO). Przetwarza Twoje dane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Ogranicza ilość zbieranych danych osobowych do niezbędnych. Dokłada starań, żeby Twoje dane były prawidłowe. Przechowuje Twoje dane osobowe w okresie nie dłuższym niż niezbędny do realizacji celów. Zapewnia integralność i poufność Twoich danych. Nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, prawo żądania usunięcia, prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jeżeli jej dane są przetwarzane w oparciu o np. art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Każdej osobie przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Od stycznia 2021 roku zmieniliśmy okresy przetwarzania niektórych danych osobowych. Nowe okresy przetwarzania obowiązują dla spraw, które wpłynęły do Rzecznika Finansowego w 2021 r. Z archiwalnymi okresami przechowywania możesz zapoznać się tutaj.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dostępne poniżej.

Jeżeli skierowałeś do nas swoją sprawę związaną z reklamacją na działanie podmiotów rynku finansowego.

Jeżeli reprezentujesz podmiot rynku ubezpieczeniowego, emerytalnego, bankowego lub finansowego.

Jeżeli jesteś wnioskodawcą lub pełnomocnikiem i wystąpiłeś do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporu lub w związku z takim postępowaniem.

Jeżeli reprezentujesz podmiot, w tym podmiot rynku finansowego, biorący udział w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązania sporu lub wystąpiłeś do Rzecznika Finansowego w związku z takim postępowaniem.

Jeżeli składasz u Rzecznika Finansowego wniosek o istotny pogląd.

Jeżeli jesteś wnioskodawcą lub pełnomocnikiem i złożyłeś zapytanie do RF w formie e-mailowej w związku z udzieleniem informacji o działalności ustawowej.

Jeżeli bierzesz udział w rekrutacji.

Jeżeli chcesz odbyć u nas praktykę lub staż (dokument dla opiekuna).

Jeżeli zawarłeś z nami umowę jako kontrahent/wykonawca.

Jeżeli złożyłeś skargę, wniosek, petycję.

Jeżeli zapisałeś się do newslettera.

Jeżeli wnioskujesz o patronat.

Informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach działań edukacyjnych.