Zasady wpłacania zaliczek

Każdy aktywny w aplikacji prowadzonej przez Rzecznika Finansowego podmiot posiada nadany indywidualny rachunek bankowy do wpłat zaliczek.

„§ 17.1. Zaliczki, o których mowa w § 5–15, podmioty rynku finansowego wpłacają:

1) do końca kwartału, za który zaliczka jest należna – w przypadku zaliczek należnych za trzy pierwsze kwartały roku kalendarzowego;

2) do dnia 31 października danego roku – w przypadku zaliczek należnych za ostatni kwartał roku kalendarzowego.

2. Zaliczki, o których mowa w § 5–15, podmioty rynku finansowego wpłacają na rachunek bankowy Biura Rzecznika i jednocześnie wskazują Rzecznikowi podstawę ich naliczenia, okres, którego dotyczą, oraz ich wysokość, w deklaracji, której wzór określa załącznik do rozporządzenia.

3. Deklaracja składana jest w postaci elektronicznej.

4. Do składania deklaracji służy system teleinformatyczny, którego funkcjonalność udostępniona jest za pośrednictwem strony internetowej Rzecznika. W celu uzyskania dostępu do tego systemu podmiot składa do Rzecznika pisemny wniosek ze wskazaniem osób upoważnionych w jego imieniu do udzielania informacji Rzecznikowi.

8. Podmiot, którego ustalona zaliczka kwartalna nie przekracza kosztów upomnienia, określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 15 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, 1475 i 1954), składa za dany kwartał deklaracje bez obowiązku uiszczania zaliczki na pokrycie kosztów działalności Rzecznika i jego Biura..”

Podstawą naliczenia zaliczki są dane za kwartał poprzedzający kwartał, w którym składana jest dana deklaracja

Ważne! Podmiot, którego ustalona zaliczka kwartalna nie przekracza 16,00 zł składa za dany kwartał deklaracje bez obowiązku uiszczania zaliczki na pokrycie kosztów działalności Rzecznika i jego Biura. (aktualna wysokość kosztów upomnienia określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 15 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.z 2017 r. poz. 1201, 1475 i 1954),

UWAGA! Powyższa zasada nie dotyczy wpłat za lata 2015-2021

W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania należności, pobiera się odsetki ustawowe za opóźnienie. Odsetek nie pobiera się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej (aktualnie 8,70 zł.).

Wnioski do pobrania