Rejestracja podmiotów rynku finansowego

Aplikacja e-Deklaracje – edeklaracje.rf.gov.pl

Rejestracja podmiotu w aplikacji e-deklaracje

1.Należy wybrać  „Zarejestruj się”, wprowadzić dane osoby, która składać będzie informacje w imieniu podmiotu, wybrać podmiot, w imieniu którego składane będą deklaracje, a w przypadku braku podmiotu na liście, pominąć ten etap i zakończyć przyciskiem „zarejestruj się”.

2. W pasku aplikacji znajduje się „upoważnienie”– wzór w formacie pdf, który można  wypełnić ręcznie lub pobrać plik upoważnienia podając

  • dane podmiotu (pieczątka wraz z numerem NIP) oraz datę rozpoczęcia działalności
  • dane osoby upoważnionej do składania deklaracji – osoby zarejestrowanej w aplikacji
  • podkreślić  typ podmiotu
  • podpis osoby reprezentującej podmiot

3. Skan dokumentu prosimy przesłać na adres mailowy: edeklaracje@rf.gov.pl.

4. Na adres mailowy podany podczas rejestracji przesłane zostanie hasło dostępu umożliwiające zalogowanie w aplikacji.

5. Każdy aktywny w aplikacji podmiot posiada nadany indywidualny rachunek bankowy do wpłat zaliczek.

Obowiązek poinformowania o zakończeniu działalności

Jeżeli podmiot zamierza zakończyć działalność, informuje o tym fakcie Rzecznika Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów rynku finansowego Biura Rzecznika Finansowego [DOC].

Ważne! Niewykonanie obowiązków pokrywania kosztów działalności Rzecznika Finansowego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania należności, pobiera się odsetki ustawowe za opóźnienie. Odsetek nie pobiera się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej (aktualnie 8,70 zł.)