Komunikaty dla podmiotów składających rozliczenia finansowe

  • Podmiot, którego ustalona zaliczka kwartalna nie przekracza 11,60 zł

(aktualna wysokość kosztów upomnienia określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 15 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.z 2017 r. poz. 1201, 1475 i 1954),
 składa za dany kwartał deklaracje bez obowiązku uiszczania zaliczki na pokrycie kosztów działalności Rzecznika i jego Biura.

UWAGA  powyższa zasada nie dotyczy wpłat za lata 2015, 2016 i 2017

  • Jeżeli podmiot  zamierza zakończyć działalność, informuje o tym fakcie Rzecznika   Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów rynku finansowego Biura Rzecznika Finansowego [DOC] a zaliczkę należną za ostatni kwartał prowadzonej działalności ustala się w wysokości iloczynu wysokości należnej zaliczki za ten kwartał, obliczonej zgodnie z § 5–14 i współczynnika stanowiącego iloraz liczby dni, przez które dany podmiot prowadził działalność w tym kwartale, oraz liczby dni tego kwartału, przy czym zaliczka ta jest płatna w terminie do ostatniego dnia prowadzenia działalności.
  • Niewykonanie obowiązków pokrywania kosztów działalności RzecznikaFinansowego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania należności, pobiera się odsetki ustawowe za opóźnienie. Odsetek nie pobiera się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej (aktualnie 8,70 zł.)