Deklaracja dostępności

Zapewnienie dostępności cyfrowej oraz architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Biuro Rzecznika Finansowego stara się w najpełniejszym zakresie zapewnić dostęp do budynków Urzędu, publikowanych informacji i stron internetowych wszystkim osobom.

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować BRF o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej oraz wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Ponadto, jeśli w siedzibie znajdują się utrudnienia powodujące, że osoba ze szczególnymi potrzebami ma trudność w załatwieniu swojej sprawy w BRF istnieje możliwość złożenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.


Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Rzecznik Finansowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rzecznika Finansowego.

Data publikacji strony internetowej: 2020.06.02.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024.03.15.


Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Niedostępne elementy i treści:

 • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących.
 • Zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-01-28.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Transition Technologies PSC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w zakresie dostępności strony internetowej www.rf.gov.pl oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w zakresie dostępności architektonicznej.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Poinformowanie o braku dostępności cyfrowej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Biuro RF o braku dostępności cyfrowej. Informację proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej dostepnosc@rf.gov.pll, e-PUAP, listownie lub osobiście.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść.
 • opisz, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.


Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej można złożyć:

 • osobiście pod adresem Biura Rzecznika Finansowego, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa,
 • za pośrednictwem poczty na adres jak wyżej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej dostepnosc@rf.gov.pl
 • poprzez e-PUAP.

Można wykorzystać wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z wnioskiem,
 • wskazanie strony internetowej (albo jej części), która ma być dostępna cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z wnioskiem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu (jeśli dotyczy).


Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością cyfrową

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.


Odwołanie:

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej we wniosku albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba zgłaszająca wniosek ma prawo złożyć do Biura Rzecznika Finansowego skargę. Do rozpatrywania skarg w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.


Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek, w którym znajduje się Biuro Rzecznika Finansowego, zlokalizowany jest przy ul. Nowogrodzkiej 47A w Warszawie.
 2. Budynek, w którym znajduje się siedziba pełnomocnika terenowego Rzecznika Finansowego, zlokalizowany jest przy Krakowskim Przedmieściu 22 lok 1. w Lublinie.
 3. Budynek, w którym znajduje się siedziba pełnomocnika terenowego Rzecznika Finansowego, zlokalizowany jest przy ul. Prostej 1 / 2 lok. 5 w Olsztynie.


Poniżej opisane są dostępności do wyżej wymienionych lokalizacji.

Opis dostępności do Biura Rzecznika Finansowego w Warszawie:

 1. Budynek, w którym znajduje się Biuro Rzecznika Finansowego zlokalizowany jest przy ul. Nowogrodzkiej 47A.
 2. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. Drzwi są dwuskrzydłowe o łącznej szerokości 186 cm i prowadzą do dużego holu.
 3. Zaraz po wejściu do budynku, na holu, po lewej stronie, znajduje się Punkt informacyjny Biura Rzecznika Finansowego, a kilka metrów dalej po prawej stronie stanowisko ochrony budynku.
 4. Do Punktu Informacyjnego Biura Rzecznika Finansowego prowadzi niewielka pochylnia.
 5. W budynku nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 6. W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
 7. W pobliżu budynku znajduje się kilka miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Brak jest tłumacza języka migowego.

Opis dostępności do siedziby pełnomocnika terenowego Rzecznika Finansowego w Lublinie:

 1. Budynek, w którym znajduje się siedziba pełnomocnika Rzecznika Finansowego zlokalizowany jest przy ul. Krakowskie Przedmieście 22 lok. 1.
 2. Przed wejściem do budynku brak schodów.
 3. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Drzwi są jednoskrzydłowe o łącznej szerokości ok. 100 cm, otwierane przy użyciu znacznej siły, na zewnątrz, odblokowywane domofonem, które prowadzą do holu.
 4. Na parterze znajduje się winda o szerokości drzwi 90 cm.
 5. Siedziba pełnomocnika terenowego Rzecznika Finansowego znajduje się na pierwszym piętrze.
 6. Po wyjściu z windy na pierwszym piętrze znajdują się drewniane drzwi o szerokości 100 cm, ręcznie otwierane na zewnątrz, przy użyciu znacznej siły.
 7. Przy wejściu znajduje się stanowisko sekretariatu.
 8. W budynku nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 9. W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
 10. W pobliżu budynku znajduje się kilka miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. Brak jest tłumacza języka migowego.
 13. W celu umówienia wizyty prosimy o uprzedni kontakt:
  1. Telefon 22 333 73 31. Dostępny w poniedziałek w godzinach 9.00 – 17.00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 9.00 – 15.00.
  1. e-mail: biuro.lublin@rf.gov.pl

Opis dostępności do siedziby pełnomocnika terenowego Rzecznika Finansowego w Olsztynie:

 • Budynek, w którym znajduje się siedziba pełnomocnika terenowego Rzecznika Finansowego, zlokalizowany jest przy ul. Prostej 1/2 lok. 5.
 • W budynku nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 • W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
 • W pobliżu budynku znajduje się kilka miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak jest tłumacza języka migowego.
 • W celu umówienia wizyty prosimy o uprzedni kontakt:
  • Telefon 22 333 73 37. Dostępny w poniedziałek w godzinach 9.00 – 17.00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 9.00 – 15.00.

Tutaj możesz pobrać raport dostępności.

Poinformowanie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Biuro RF o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Informację proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej dostepnosc@rf.gov.pl, e-PUAP, listownie lub osobiście.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść.
 • opisz, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 30 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o zapewnienie dostępności można złożyć:

 • osobiście pod adresem Biura Rzecznika Finansowego, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa,
 • za pośrednictwem poczty na adres jak wyżej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej dostepnosc@rf.gov.pl
 • poprzez e-PUAP.

Można wykorzystać wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej albo napisać go samodzielnie.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej załatwienie sprawy w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy).

Rozpoznanie wniosku:

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Odwołanie:

Jeżeli BRF, pomimo złożenia wniosku, nie zapewni dostępności można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin na zapewnienie dostępności lub od otrzymania odmowy zapewnienia dostępności.

Po rozpatrzeniu skargi, Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję, która: nakazuje zapewnić dostępność w określony sposób, w terminie nie krótszym niż 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie krótszym niż 60 dni, od dnia doręczenia decyzji, albo zwalnia z zapewnienia dostępności. Prezes Zarządu PFRON może też zakończyć postępowanie bez wydania decyzji i umorzyć całe postępowanie w przypadku, gdy skarga jest bezprzedmiotowa.

Koordynator do spraw dostępności w Biurze Rzecznika Finansowego:

Robert Metzgier

Kontakt: dostepnosc@rf.gov.pl