Wakacje kredytowe 2024 r. – pytania i odpowiedzi

1. W jakim wymiarze kredytobiorca może skorzystać z tzw. „wakacji kredytowych” w 2024 r.?

Z tzw. „wakacji kredytowych” w 2024 r. kredytobiorca może skorzystać przez 4 miesiące w roku, tj.:
 • od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. – przez 2 wybrane przez siebie miesiące, a także
 • od 1 września do 31 grudnia 2024 r. – przez 2 wybrane przez siebie miesiące.

2. Jakie warunki należy spełnić by skorzystać z tzw. wakacji kredytowych w 2024 r.?

Aby konsument mógł skorzystać z tzw. „wakacji kredytowych”, umowa kredytu hipotecznego:

 • musi być w walucie polskiej,
 • musi służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • powinna być zawarta przed dniem 1 lipca 2022 r., zaś termin zakończenia okresu kredytowania powinien przypadać po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • wartość udzielonego kredytu nie może przekraczać 1,2 mln zł.

Dodatkowo należy spełnić jeden z dwóch warunków:

 • średnia arytmetyczna wartości „wskaźnika RdD” za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przekracza 30% (szersze wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 3)

lub

 • należy mieć na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (szersze wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 4)

3. Co to jest „wskaźnik RdD” i jak go wyliczyć?

„Wskaźnik RdD” (czyli Rata do Dochodu) określa stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

Innymi słowy:

4. Jak zdefiniować pojęcie „Rodzina mająca na utrzymaniu co najmniej troje dzieci”?

„Wakacje kredytowe” bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego przysługują kredytobiorcy, który na dzień złożenia wniosku ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Oprócz osób do ukończenia 18 roku życia, za dzieci rozumie się także:

 • dzieci w wieku do 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
   • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego
   • szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym planowane jest zakończenie nauki, zgodnie z oświadczeniem
 • dzieci w dowolnym wieku (tj. bez ograniczeń wiekowych) – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Za dzieci rozumie się także dzieci, nad którymi konsument sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osoby przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

5. Jak obliczyć miesięczny dochód?

Miesięczny dochód to suma przychodów pomniejszona o:

 

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Należy przy tym wskazać, że ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wymienia długi katalog świadczeń, które nie wliczają się do dochodu. (rozwiń listę).

Należy również mieć na uwadze, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą obowiązują odrębne zasady dotyczące ustalania wysokości dochodu, określone w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

6. Czy z tzw. wakacji kredytowych w 2024 r. mogą skorzystać osoby, które zaciągnęły bezpieczny kredyt na 2%?

Nie, gdyż tzw. wakacje kredytowe przysługują jedynie w przypadku kredytów hipotecznych zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., czyli przed dniem wejścia w życie przepisów regulujących „Bezpieczny kredyt 2%”.

7. Czy 800+ oraz inne świadczenia dla rodziców dzieci należy wliczyć do obliczenia dochodu do tzw. wakacji kredytowych?

Nie, do wyliczenia dochodu do tzw. wakacji kredytowych nie wlicza się świadczenia 800+.

8. Czyj dochód wziąć pod uwagę do wyliczenia „wskaźnika RdD” do tzw. wakacji kredytowych w sytuacji, gdy jest dwóch kredytobiorców, a tylko jeden z nich spłaca kredyt i sam prowadzi gospodarstwo domowe?

Jeśli kredytobiorcy nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego, to do wyliczenia „wskaźnika RdD” będzie brany pod uwagę dochód tylko kredytobiorcy wnioskującego o tzw. wakacje kredytowe, samodzielnie prowadzącego gospodarstwo domowe.

9. Czy dochód męża należy wziąć pod uwagę do wyliczenia „wskaźnika RdD” na potrzeby tzw. wakacji kredytowych, jeśli jedynym kredytobiorcą jest żona, przy założeniu, że małżeństwo wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe?

Jeśli małżeństwo wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe, to do wyliczenia „wskaźnika RdD” należy brać pod uwagę dochód całego gospodarstwa domowego, niezależnie od tego czy kredytobiorcą jest tylko jedno z małżonków.

10. Czy wyliczając „wskaźnik RdD” na potrzeby tzw. wakacji kredytowych należy brać pod uwagę tylko wysokość raty kapitałowo-odsetkowej czy także opłacanego miesięcznie ubezpieczenia kredytu?

Do wyliczenia „wskaźnika RdD” należy brać pod uwagę tylko wysokość raty kapitałowo-odsetkowej.