Spotkanie Rzecznika Finansowego z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw osób ze szczególnymi potrzebami

20 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie Rzecznika Finansowego z przedstawicielami 10 organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw osób ze szczególnymi potrzebami (Fundacja Integracja, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych, Fundacja Avalon, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Fundacja Synapsis, Fundacja Echo, Blind and Proud, Kultura bez barier).

Celem spotkania było zainicjowanie współpracy w zakresie identyfikacji potrzeb klientów w obszarze dostępności usług bankowości detalicznej w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (tzw. Europejski akt o dostępności). W ramach projektowanej implementacji Dyrektywy, to właśnie Rzecznik Finansowy ma objąć funkcję organu nadzoru nad wdrożeniem wymagań przez instytucje finansowe.

Ze strony instytucji publicznych, oprócz pracowników Rzecznika, udział wzięli również przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (regulatora rynku w tym obszarze) oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (projektowanego parasolowego organu nadzoru).

Zastępca Rzecznika Finansowego, Ziemowit Bagłajewski, otwierając spotkanie podkreślił rolę, jaką odgrywa ombudsman w ochronie klientów podmiotów rynku finansowego, w szczególności tych, którzy ze względu na szczególne potrzeby wymagają właściwej uwagi.

Uczestnicy spotkania wypowiedzieli się na temat wyzwań, jakie napotykają osoby ze szczególnymi potrzebami, korzystając z usług płatniczych, usług maklerskich, zaciągając kredyty lub pożyczki. W trakcie spotkania przedstawiciele Rzecznika wskazali na potrzebę podjęcia wspólnych inicjatyw i opracowania zbioru dobrych praktyk, które mogłyby realnie poprawić dostępność usług bankowości detalicznej. Przedstawiciele zebranych organizacji wyrazili chęć kontynuacji współpracy w tym obszarze.

Dziękujemy wszystkim obecnym za podzielenie się swoimi doświadczeniami, Wasze działania są dla nas potężnym źródłem inspiracji do dalszej pracy w obszarze wspierania dostępności.

Organizacje społeczne, które zajmują się ochroną praw osób ze szczególnymi potrzebami, zapraszamy do kontaktu z Rzecznikiem pod adresem ngo@rf.gov.pl w celu omówienia potencjału współpracy.