Uroczystość wręczenia nagród w VI Konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym

14 grudnia 2023 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród w VI Konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. W tegorocznej edycji Konkursu przyznano po trzy nagrody w kategoriach prac doktorskich, magisterskich i licencjackich.

Otwierając uroczystość, Rzecznik Finansowy, dr Bohdan Pretkiel, w kontekście celów konkursu przywołał definicję nauki jako poszukiwania prawdy. Wskazał, że definicja ta jest podstawą do dyskusji filozoficznej – nawet postmoderniści muszą wchodzić w dialog z tą definicją, by prawdę zdekonstruować. Nawiązał do statusu metodologicznego nauk prawnych i myśli profesora Huberta Izdebskiego. Dawniej interdyscyplinarność w naukach prawnych przyjmowana była za pewnik, prawnik nie mógł napisać pracy dotyczącej prawa cywilnego bez uwzględnienia kontekstu filozoficznego, ekonomicznego, czy podstaw wiedzy z zakresu nauk społecznych. Poszukiwanie prawdy ma sens i w odniesieniu do nauk prawnych przekłada się to na praktykę. Następnie zaznaczył rolę europejskiej tradycji prawnej w kontekście problematyki poruszanej przez nagrodzone prace, które najczęściej dotyczyły bieżących problemów, takich jak choćby transpozycja niektórych instytucji common law do prawa polskiego, czy zjawisk w cyberprzestrzeni. Podsumowując, Rzecznik podkreślił, że to stosunki społeczne są pierwotne wobec regulacji prawnych, a nie odwrotnie, nawiązując tutaj filozoficznie do koncepcji żywego prawa i jej praktycznego przejawu: do rozwoju świadomości konsumenckiej kształtującej instytucje prawa Unii Europejskiej, a także w społeczeństwie polskim, podkreślając, że Polska od zawsze przynależy do Europy.

Następnie głos zabrał dr Michał Ożóg, Sekretarz Komisji Konkursowej. Sekretarz podkreślił, że tradycja konkursu jest jeszcze dłuższa, bo sięga instytucji Rzecznika Ubezpieczonych. Pierwszy konkurs zainicjowany został przez dr. Stanisława Rogowskiego, pierwszego Rzecznika Ubezpieczonych, nauczyciela akademickiego z Uniwersytetu Wrocławskiego i początkowo dotyczył on ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. W piętnastu edycjach Konkursu Rzecznika Ubezpieczonych do 2016 roku zgłoszonych zostało ponad 630 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono ponad 240. Sekretarz zaznaczył, że formuła Konkursu Rzecznika Finansowego będzie wciąż rozwijana, tak by jak najlepiej popularyzować wiedzę o prawach klienta rynku finansowego, oraz pogratulował Laureatom i ich Promotorom, przekazując głos Przewodniczącej Komisji Konkursowej, dr hab. Edycie Rutkowskiej-Tomaszewskiej, prof. UWr.

Przewodnicząca zwróciła uwagę na służebną rolę nauki wobec kształtowania regulacji i udoskonalania ich. Prawo nie ma tylko aspektu formalnego w postaci przepisów, ale konieczne jest też odczytanie i nadanie mu ducha, obserwacja stosunków społeczno-gospodarczych. Szczególnie ważne są tu dorobek prawa i ekonomii, wzajemne słuchanie rynku i legislatora oraz patrzenie na skutki regulacji. Przewodnicząca wskazała, że zgodnie z regulaminem Komisja najpierw na podstawie podwójnie zaślepionych recenzji wyłoniła po 5 najlepszych prac w każdej kategorii, a następnie przyznała nagrody po obradach. Prace miały bardzo wysoki poziom, o czym świadczą choćby wyniki punktowe na etapie recenzji. Tematy były aktualne i doniosłe praktycznie, a prace cechowała dojrzałość metodologiczna i samodzielność badawcza, co uczyniło ich lekturę przyjemnością dla recenzentów. Przed przejściem do rozdania nagród, pogratulowała Laureatom i ich Promotorom, podkreślając, że w życiu powinno się mieć mistrzów.

Następnie przystąpiono do uroczystego wręczenia dyplomów, a poza nagrodą finansową każdy z laureatów otrzymał również pakiet upominków. W związku z brakiem uroczystości w poprzedniej edycji Konkursu ze względu na sytuację epidemiczną, dyplomy otrzymali również Laureaci z poprzedniej edycji. Przedstawiamy listę Laureatów w edycji szóstej Konkursu:

Kategoria prac licencjackich:

– nagroda I stopnia –  Michał Maciorowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Uwarunkowania funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, promotor: dr Maciej Cycoń

– nagroda II stopnia – Marta Dobija (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Społeczno–gospodarcze skutki funkcjonowania piramid finansowych na przykładzie wybranych państw, promotor: prof. dr hab. Anna Szelągowska

– nagroda III stopnia – Ewa Otczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Problem przestępczości w sektorze ubezpieczeń majątkowych, promotor: dr Maciej Cycoń

Kategoria prac magisterskich:

– nagroda I stopnia – Marcel Myśliński (Uniwersytet Gdański), Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych, promotor: dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG

– nagroda II stopnia – Mikołaj Pugowski (Uniwersytet Jagielloński), Mechanizm indeksacji w umowie kredytu waloryzowanego jako instrument finansowy, promotor: dr hab. Marcin Spyra

– nagroda III stopnia – Natalia Nowak (Uniwersytet Wrocławski), Świadomość społeczna na temat cyberprzestępczości w bankowości elektronicznej w świetle badań, promotor: dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr

Kategoria prac doktorskich:

– nagroda I stopnia – Michał Synowiec (Uniwersytet Jagielloński), Charakterystyka prawna usługi płatniczej acquiringu i umowy łączącej agenta rozliczeniowego z akceptantem, promotor: prof. dr hab. Mirosław Stec

– nagroda II stopnia – Piotr Frątczak (Uniwersytet Warszawski), Rola prawa bankowego prywatnego w regulacji działalności bankowej – analiza na podstawie wybranych konstrukcji umownych, promotor: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki

– nagroda III stopnia – Bartosz Wyżykowski (Uniwersytet Wrocławski), Odpowiedzialność za wykonywanie transakcji płatniczych, promotor: dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy Laureatom i ich Promotorom i zapraszamy do uczestniczenia w kolejnej edycji Konkursu!