Rzecznik Finansowy składa kolejne skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego

Do Biura Rzecznika Finansowego trafiają sprawy, które, pomimo iż są zakończone prawomocnym wyrokiem, budzą daleko idące wątpliwości co do prawidłowości ich rozstrzygnięcia. W środę 11 października br. Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel po raz kolejny skorzystał ze swojego szczególnego uprawnienia i wniósł skargi nadzwyczajne w dwóch sprawach, w których w jego ocenie doszło do rażącego naruszenia praw klientów instytucji finansowych. Poniżej znajdują się krótkie opisy każdej z tych spraw.

Kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich BRE Bank / mBank

W tej sprawie w 2006 r. klientka zawarła z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (którego następcą prawnym jest mBank S.A.) umowę o kredyt hipoteczny „mPlan”. Kredyt waloryzowany był kursem franka szwajcarskiego. Umowa oraz cała dokumentacja kredytowa zostały sporządzone przez bank według standardowych wzorów, które nie podlegały żadnym negocjacjom ani zmianom. W wyniku sytuacji życiowej, wnioskodawczyni zaczęła mieć problemy ze spłatą bieżących rat kredytu. W związku z tym, bank wypowiedział Wnioskodawczyni Umowę, stawiając w stan wymagalności wszystkie mające z niej wynikać należności. W 2017 r. bank dokonał cesji wierzytelności na rzecz Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego. W 2018 r. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał nakaz zapłaty na rzecz nabywcy wierzytelności, następnie komornik sądowy wszczął postępowanie egzekucyjne z nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu. W czerwcu 2021 r. nieruchomość została zlicytowana przez komornika i przejął ją nowy właściciel.

Rzecznik Finansowy zwrócił uwagę, że początkowo kredytobiorczyni dokonywała regularnych spłat kredytu, lecz w miarę upływu czasu jej sytuacja materialna znacząco się pogorszyła. Wyjątkowo trudne i skomplikowane warunki życiowe oraz znaczny wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodowały trudności w bieżącej spłacie rat kredytu.

W ocenie Rzecznika Finansowego zastrzeżenia budzi przede wszystkim fakt, że Sąd Okręgowy w Łodzi, który wydał nakaz zapłaty, nie wywiązał się z obowiązku zbadania czy postanowienia uzgodnione między stronami mają nieuczciwy charakter. Zaniechawszy tego badania, Sąd Okręgowy nie zapewnił ochrony zaufaniu, jakie konsument ma prawo pokładać w organach władzy publicznej w zakresie ich działania na podstawie prawa i w jego granicach, w celu zapewnienia prawa do sądu i sprawiedliwego procesu, naruszając tym samym zasadę ochrony konsumenta.

Wniesienie skargi jest konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Zaskarżone orzeczenie powinno być wyeliminowane z obrotu prawnego jako naruszające prawa i wolności człowieka określone w Konstytucji, takie jak: ochrona konsumenta, prawidłowość działania organów władzy publicznej w rozumieniu ochrony obywatela przed arbitralnością władzy publicznej, a także gdyż stoi ono w sprzeczności z wiążącym Polskę prawem międzynarodowym – ocenia Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel.

Pożyczka konsumencka – Capital Service S.A.

W omawianej sprawie Klientka zawarła w 2017 r. umowę pożyczki z Capital Service S.A. (wierzyciel pierwotny) na kwotę około 3,5 tys. zł. Wierzytelność następnie została sprzedana na rzecz GPM Vindexus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. W związku z niespłacaniem pożyczki, wierzyciel wniósł o zasądzenie od pozwanej kwoty ponad 7,5 tys. zł na którą składały się również odsetki kapitałowe, opłaty, prowizje oraz odsetki za opóźnienie.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z 2018 r., Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził na rzecz powoda dochodzoną przez niego kwotę wraz z kosztami procesu. W 2019 r., sąd nadał klauzulę wykonalności wyżej wymienionemu nakazowi zapłaty.

Postępowanie toczyło się w elektronicznym postępowaniu upominawczym w oparciu o oświadczenia złożone jedynie przez stronę powodową. Sąd rozpatrujący sprawę nie zapoznał się z treścią umowy pożyczki, na podstawie której dochodzone było roszczenie. W rezultacie, Sąd rozpoznający sprawę nie dokonał analizy najważniejszego dokumentu, przesądzającego o ewentualnej bezzasadności roszczeń dochodzonych przeciwko Klientce.

Obecnie w sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne, zaś Klientka dokonuje w jego ramach spłat zgodnie z wydanym nakazem zapłaty. Kontunuowanie postępowania egzekucyjnego może doprowadzić do bardzo trudnego lub być może nawet niemożliwego do odwrócenia uszczerbku w majątku Klientki.

Rzecznik Finansowy zauważa, że Sąd Rejonowy w Lublinie nie dokonał ustalenia, czy znajdujące się w umowie pożyczki postanowienia odwołujące się do maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego nie mają charakteru niedozwolonego. Niedokonanie przez Sąd analizy zapisów umowy pod względem ich abuzywności zgodnie z przepisami dyrektywy 93/13 stanowi istotne zaniechanie, które rzutować może na sytuację konsumenta tj. słabszej strony stosunku zobowiązaniowego. Wobec powyższego Sąd wydając zaskarżony nakaz zapłaty, zdaniem Rzecznika rażąco naruszył prawo poprzez niepełne zbadanie sprawy, a w konsekwencji niestwierdzenie z urzędu niedozwolonego charakteru klauzul zawartych w umowie pożyczki, prowadzącego ostatecznie do odmowy przyznania ochrony uprawnionemu konsumentowi. W ten sposób naruszył konstytucyjną zasadę ochrony konsumentów, poprzez niezapewnienie konsumentowi ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w sposób, jakiego wymaga dyrektywa 93/13 i przepisy ją implementujące. Klientka jako konsument, została w konsekwencji pozbawiona należnej jej ochrony sądowej.

Jak pomaga Rzecznik Finansowy

Więcej informacji na temat działalności Rzecznika Finansowego znajdziesz na: https://rf.gov.pl/ 

Wzory dokumentów potrzebnych do: wydania istotnego poglądu, wstąpienia Rzecznika Finansowego do toczącego się postępowania sądowego lub wytoczenia powództwa przez Rzecznika Finansowego znajdziesz na poniższej stronie:

Wzory wniosków