Optymalizacja kosztów likwidacji szkód z ubezpieczenia OC komunikacyjnego, związana z działalnością tzw. sieci partnerskich zakładów ubezpieczeń. Analiza Rzecznika Finansowego

W ostatnich latach wielu ubezpieczycieli zaczęło proponować swoim klientom możliwość dokonania likwidacji szkody komunikacyjnej poprzez oddanie pojazdu do jednego z warsztatów naprawczych, współpracujących z danym zakładem ubezpieczeń w ramach tzw. sieci partnerskiej (warsztatów współpracujących). Niestety, z sygnałów docierających do Rzecznika Finansowego wynika, że zdarza się, iż wyżej wskazany model optymalizacji kosztów likwidacji szkody prowadzi do powstawania problemów w uzyskaniu pełnego odszkodowania przez poszkodowanych, zgłaszających szkodę z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Z otrzymywanych przez Rzecznika Finansowego informacji wynika, że w wielu przypadkach klienci zakładów ubezpieczeń mają wątpliwości co do tego, jak kształtują się ich uprawnienia w toku postępowania likwidacyjnego w kontekście oferty bezgotówkowej likwidacji szkody.

Odpowiadając na powyższe zapotrzebowanie, Biuro Rzecznika Finansowego przygotowało niniejszą analizę. Rzecznik Finansowy wyraża przy tym nadzieję, że przyczyni się ona do dopracowania optymalnego dla poszkodowanych standardu, który stanie się celem podmiotów rynku finansowego w prowadzonych postępowaniach likwidacyjnych.

Opracowanie zawiera omówienie regulacji prawnych istotnych dla klientów w kontekście likwidacji szkód oraz analizę konkretnych problemów, sygnalizowanych przez poszkodowanych w powiązaniu z ofertami tzw. sieci partnerskich ubezpieczycieli. Mamy nadzieję, że tekst pozwoli Czytelnikom na poszerzenie swoich wiadomości z zakresu praw i obowiązków stron postępowania likwidacyjnego.

Pełna treść analizy do pobrania pod poniższym linkiem.