Komunikat Rzecznika Finansowego w przedmiocie ogłoszenia upadłości Idea Bank S.A.

Rzecznik Finansowy informuje Klientów Idea Bank S.A. posiadających wierzytelności względem Idea Bank S.A., iż postanowieniem z dnia 26 lipca 2022 r., wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika – Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt WA1M/GU/109/2022 (dalej: postanowienie), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy postanowił ogłosić upadłość dłużnika – Idea Bank S.A.

Ponadto, Rzecznik Finansowy informuje, że postanowieniem, Sąd wezwał wierzycieli upadłego – Idea Bank S.A. do zgłoszenia wierzytelności (niezależnie od tytułu wierzytelności oraz jej dotychczasowej sporności) syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe – Krajowego Rejestru Zadłużonych (dalej: Rejestr), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, tj. do dnia 25 sierpnia 2022 r..

Po zgłoszeniu wierzytelności syndykowi, o zasadności zgłaszanych roszczeń będzie decydował syndyk, a następnie sędzia-komisarz oraz sąd upadłościowy zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego. Zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego.

Pełna treść obwieszczenia jest dostępna na stronie internetowej Rejestru –  https://krz.ms.gov.pl/#!/application/KRZPortalPUB/1.4/KrzRejPubGui.SzczegolyPostepowania?params=JTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjJmYjllMTc5MS01ZmQzLTQxMmEtOTkyMi1kOGQ4YTU2OTY1MDklMjIlN0Q%253D&seq=2.