Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Poradnik dla klientów podmiotów rynku finansowego

Wzrost oprocentowania kredytów, a co za tym idzie wzrost wysokości miesięcznych rat kredytowych spędza sen z oczu wielu kredytobiorcom. Nie wszyscy chcą albo mogą skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych. Alternatywą może być Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Skorzystać mogą z niego nie tylko kredytobiorcy „złotowi”, ale również tacy, którzy zaciągnęli kredyt w walucie obcej. Pomoc może zostać udzielona maksymalnie aż na okres 36 miesięcy.

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców? Czy faktycznie każdy może skorzystać z takiego wsparcia? Jak to zrobić? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziemy w najnowszym poradniku Rzecznika Finansowego.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE: Pani Małgorzata w 2015 r. zawarła umowę kredytu hipotecznego na zakup mieszkania we Wrocławiu. Kredyt jest oprocentowany zmienną stopą procentową opartą o składkę WIBOR 3M. Na początku 2022 r. klientka straciła pracę. Czy istnieje instytucja lub podmiot, który może wesprzeć klientkę w spłacie kredytu?

ODPOWIEDŹ: Tak, klientka może skorzystać z pomocy w formie wsparcia lub pożyczki w spłacie kredytu. Taką instytucją jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który działa na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 poz. 298 t.j.). 

Fundusz obsługiwany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a środki finansowe będące w jego dyspozycji pochodzą ze składek kredytodawców, czyli samych banków, które udzielają kredytów hipotecznych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 poz. 298 t.j., dalej: uFWK). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE: Do Rzecznika Finansowego zgłosił się Pan Zbigniew, który słyszał w telewizji o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Obawia się jednak, że może paść ofiarą oszustwa lub nieuczciwej reklamy. Planuje sprzedać kredytowaną nieruchomość i nie słyszał nigdy wcześniej o wsparciu kredytobiorców, którzy są w podobnej sytuacji.  Chciałby się dowiedzieć, jak działa fundusz. Czy jest on przeznaczony również dla takich kredytobiorców, którzy chcą sprzedać nieruchomość, ale cena nie pozwoli na spłatę całości zadłużenia wobec banku?

ODPOWIEDŹ: Środki znajdujące się w dyspozycji Funduszu przeznaczone są dla kredytobiorców, którzy mają problem ze spłatą kredytu hipotecznego. Rozwiązania skierowane są także dla tych, którzy planują sprzedać kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego (promesa lub pożyczka na spłatę zadłużenia).

Wsparcie dla kredytobiorców wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, przy czym indywidualnie ustalana kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie. Środki finansowe przekazywane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio bankowi kredytobiorcy, który wnioskował o wsparcie.

Podstawa prawna: art. 14 uFWK: „Art.  14.  1. Tworzy się Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, zwany dalej “Funduszem”.

2. Środki Funduszu pochodzą z:

1) wpłat kredytodawców, dokonywanych zgodnie z art. 16a ust. 1;

2) zwrotów wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, o których mowa w art. 19, art. 20 i art. 22;

3) dochodów z tytułu inwestowania środków Funduszu;

4) innych wpływów.

3. Środki Funduszu przeznacza się na wypłaty wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia oraz pokrycie kosztów działania Funduszu.(…)”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE: Do Rzecznika Finansowego zwrócili się Państwo Daniel i Janina, którzy w 2018 r. zaciągnęli kredyt na budowę domu nieopodal Lublina. W związku pogarszającą się sytuacją zastanawiają się, czy spełniają warunki, aby skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

ODPOWIEDŹ: Państwo Daniel i Janina muszą sprawdzić czy spełniają, chociaż jeden z warunków wskazanych w ustawie. Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, gdy:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej
 • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza (od 1 stycznia 2022 roku):
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – kwoty 1.552,00 zł
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – kwoty 1.200,00 zł na osobę

Podstawa prawna: art. 3 UFWK: „Art.  3. 1. Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli:

1) w dniu złożenia wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego, lub

2) wartość wskaźnika RdD przekracza 50%, lub

3) miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:

a) w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego – dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy,

b) w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy, i liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy.”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE: Rzecznik Finansowy otrzymał pytanie od kredytobiorczyni Pani Karoliny, która nie wie, w jaki sposób może zwrócić się o wsparcie z Funduszu. Czy powinna zgłosić się do swojego banku czy innego podmiotu?

ODPOWIEDŹ: W celu uzyskania wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca powinien złożyć wniosek do banku, który udzielił kredytu. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego kredytodawcy, w tym z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

Podstawa prawna: art. 6 uFWK: Art.  6. 1. W celu uzyskania wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca składa do kredytodawcy wniosek.

1a. Kredytobiorca może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek może być złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego kredytodawcy, w tym przez system bankowości elektronicznej.

2.  We wniosku, o którym mowa w ust. 1, kredytobiorca:

1) podaje imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, o ile został nadany, numer dowodu osobistego albo rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer identyfikacyjny umowy kredytowej;

2) składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie o:

a) istnieniu okoliczności stanowiących podstawę przyznania wsparcia lub udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, w tym wskazuje, która z przesłanek, o których mowa w art. 3 ust. 1, stanowi podstawę do ubiegania się o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia,

b) warunkach wszystkich umów ubezpieczenia, na podstawie których przysługuje mu świadczenie z tytułu utraty pracy, w tym o terminie, w którym upływa okres wypłaty świadczeń z tytułu tych umów – w przypadku gdy zawarł umowę ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującego wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,

c) wartości wskaźnika RdD za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – w przypadku gdy kredytobiorca ubiega się o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2,

d) dochodzie gospodarstwa domowego i liczbie członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy – w przypadku gdy kredytobiorca ubiega się o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3;

3) w przypadku ubiegania się o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia – podaje informacje dotyczące sprzedaży kredytowanej nieruchomości i składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczenie, że nabywcą tej nieruchomości nie jest członek rodziny w rozumieniu przepisu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym ani osoba będąca z nim w bliskim stosunku w rozumieniu przepisu art. 527 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509) oraz załącza do wniosku dokumenty dotyczące sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

2a. W przypadku ubiegania się o udzielenie promesy do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości.”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE: Pan Piotr złożył wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców do swojego banku. Chciałby się dowiedzieć, na jakich zasadach przyznawane jest wsparcie, kto podejmuje decyzję i w jakim terminie.

ODPOWIEDŹ: Realizacja ustawy odbywa się poprzez zawarcie przez kredytodawcę (bank) umowy w sprawie realizacji ustawy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który przekazuje wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia w terminie i na warunkach określonych w umowie. W przypadku, gdy kredytobiorca spełnia warunki do udzielenia wsparcia określone w ustawie i złoży wniosek, jest mu udzielane wsparcie.

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia udzielane jest na podstawie odpowiednio umowy o udzieleniu wsparcia lub umowy pożyczki na spłatę zadłużenia zawartej pomiędzy kredytobiorcą a bankiem – kredytodawcą.

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia przyznawane są odpowiednio na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia lub umowy pożyczki na spłatę zadłużenia zawieranej przez kredytobiorcę z kredytodawcą. Po złożeniu wniosku kredytodawca (bank) dokonuje jego weryfikacji w terminie 21 dni. Jeśli weryfikacja jest pozytywna, a wniosek nie zawiera braków formalnych, kredytodawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z kredytobiorcą w terminie 14 dni. Następnie kopia umowy zawartej między kredytodawcą a kredytobiorcą przekazywana jest do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podstawa prawna: art. 8 uFWK: „Art.  8.  1. Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia przyznawane są odpowiednio na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia lub umowy pożyczki na spłatę zadłużenia zawieranej przez kredytobiorcę z kredytodawcą.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest, z zastrzeżeniem art. 5b ust. 8, po dokonaniu przez kredytodawcę weryfikacji wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1, i stwierdzeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 3 i art. 4. Kredytodawca uprawniony jest do przeprowadzenia weryfikacji wyłącznie w oparciu o oświadczenia i dokumenty przewidziane w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 3.

2a. Kredytodawca dokonuje weryfikacji wniosku w terminie 21 dni od dnia jego złożenia.

2b. W przypadku gdy wniosek nie jest kompletny lub prawidłowo wypełniony, kredytodawca wzywa kredytobiorcę do jego uzupełnienia.

2c. Po uzupełnieniu wniosku kredytodawca dokonuje jego ponownej weryfikacji w terminie 14 dni od dnia uzupełnienia wniosku. Przepis ust. 2b stosuje się odpowiednio.

2d. W przypadku niespełnienia przez kredytobiorcę warunków, o których mowa w art. 3 i art. 4, kredytodawca odrzuca wniosek i niezwłocznie informuje o tym w formie pisemnej kredytobiorcę, podając uzasadnienie odrzucenia.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest w terminie 14 dni od dnia, w którym wniosek został pozytywnie zweryfikowany.

4. Kredytodawca przekazuje kopię umowy, o której mowa w ust. 1, do Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa:

1) strony umowy, wraz ze wskazaniem informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1;

2) wysokość rat oraz okres udzielonego wsparcia lub wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia;

3) zasady i terminy przekazywania rat udzielonego wsparcia lub zasady wypłaty pożyczki na spłatę zadłużenia;

4) numer rachunku wskazanego przez kredytodawcę jako rachunek przeznaczony do przekazywania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia;

5) kwotę i walutę spłaty kredytu mieszkaniowego;

6) zasady i terminy spłat poszczególnych rat udzielonego wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia;

7) zakres uprawnień Banku Gospodarstwa Krajowego związanych z kontrolą spłaty wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia;

8) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

6.  W umowie, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się również pouczenie o utracie uprawnień do otrzymywania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia w przypadkach, o których mowa w art. 12 ust. 1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE: Pan Kamil otrzymał decyzję negatywną odmawiającą udzielenia wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W jego ocenie decyzja jest nieprawidłowa. Czy istnieje możliwość odwołania się od decyzji?

ODPOWIEDŹ: W przypadku, gdy kredytobiorca nie spełnia warunków udzielenia wsparcia, kredytodawca odrzuca wniosek. Zgodnie z ustawą, w takiej sytuacji kredytobiorca może zwrócić się o dodatkową weryfikację wniosku za pośrednictwem kredytodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku. Bank w ciągu 7 dni przekazuje wniosek kredytobiorcy do Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Dodatkowa weryfikacja dokonywana jest w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania od kredytodawcy wniosku wraz z załączonymi do niego dokumentami. Rada podejmuje decyzję w formie uchwały, o której treści w terminie 7 dni informowani są kredytobiorca i kredytodawca.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 – 6 uFWK: „Art.  8a.1. W przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 2d, kredytobiorca może wystąpić, za pośrednictwem kredytodawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku, o dodatkową weryfikację wniosku.

2. Dodatkowa weryfikacja wniosku jest dokonywana przez Radę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, zwaną dalej “Radą Funduszu”.

3. W przypadku wystąpienia kredytobiorcy o dodatkową weryfikację wniosku kredytodawca przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami Radzie Funduszu w terminie 7 dni od dnia wystąpienia kredytobiorcy o dodatkową weryfikację wniosku.

4. Rada Funduszu dokonuje dodatkowej weryfikacji wniosku niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, rozstrzygając w przedmiocie spełnienia warunków przyznania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Rada Funduszu podejmuje decyzję w drodze uchwały.

5. Rada Funduszu przekazuje kredytodawcy i kredytobiorcy informację o treści uchwały, o której mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.

6. W przypadku gdy w wyniku dodatkowej weryfikacji wniosku zostanie stwierdzone, że kredytobiorca spełnia warunki, o których mowa w art. 3 i art. 4, kredytodawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały, o której mowa w ust. 4, sporządza umowę, o której mowa w art. 8 ust. 1.”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE: Rzecznik Finansowy otrzymał zapytanie od Państwa Emilii i Dawida, którzy obawiają się, że korzystając z wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wpadną w spiralę zadłużenia i do Funduszu będą musieli zwrócić znacznie wyższą kwotę niż kwota uzyskanej pomocy. Czy jest to prawdą? Czy istnieje możliwość częściowego umorzenia wsparcia lub pożyczki?

ODPOWIEDŹ: Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach.

W przypadku gdy kredytobiorca bez opóźnienia spłaci 100 rat, pozostałe raty zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia zostaną umorzone.

Podstawa prawna: art. 19 uFWK: „Art.  191.  Zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, i jest dokonywany w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15. dnia miesiąca na rachunek wskazany przez kredytodawcę.

2.  Kredytodawca informuje kredytobiorcę co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanego wsparcia lub zwracanej pożyczki na spłatę zadłużenia o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer rachunku, na który dokonuje się wpłat.

3. W przypadku gdy kredytobiorca, bez opóźnienia w spłacie, dokona spłaty 100 rat, pozostałą część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia umarza się.”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE: Kredytobiorcy zwrócili się z pytaniem, czy jeśli jedno z nich złożyło wypowiedzenie z pracy i pozostaje osobą bezrobotną mogą skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? Czy istnieją inne przyczyny, które wyłączają możliwość skorzystania z wsparcia lub pożyczki?

ODPOWIEDŹ: W sytuacji opisanej w przykładzie, utrata zatrudnienia (złożenie przez kredytobiorcę wypowiedzenia) może być przesłanką do odmowy udzielenia wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 • jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z jego winy
 • jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie (w przypadku, gdy wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy, to łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy)
 • jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia
 • za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy

Jeżeli w dniu złożenia wniosku:

 • kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy

kredytobiorca również nie otrzyma wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2-5 oraz art. 4 uFWK „Art.3 (…) 2. Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane, jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162).

3. Wsparcie nie może być przyznane, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.

4. Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane, jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1.

5. Wsparcie nie może być przyznane za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Art.  4.  Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane, jeżeli kredytobiorca w chwili złożenia wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1:

1) jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

2) posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

3) posiada inne roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE: Pani Anna skorzystała z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców rok temu, ale przed miesiącem zbyła nieruchomość, na której zakup wzięła uprzednio kredyt hipoteczny. Czy powinna o tym poinformować kredytodawcę?

ODPOWIEDŹ: Tak, kredytobiorca, który skorzystał z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców powinien poinformować o:

 • zbyciu kredytowanej nieruchomości
 • zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty, które prowadzą do niespełnienia przesłanki dotyczącej miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego
 • podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania
 • utracie statusu bezrobotnego
 • zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego, prowadzących do niespełnienia przesłanki wynikającej z miesięcznego dochodu gospodarstwa wieloosobowego

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2 uFWK: „Art. 11 (…) 2. Kredytobiorca niezwłocznie informuje kredytodawcę o:

1)zbyciu przedmiotu kredytowania;

2) zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2, jeżeli była to przesłanka udzielenia wsparcia;

3) podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;

4) utracie statusu bezrobotnego – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1;

5) zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3, jeżeli była to przesłanka udzielenia wsparcia.”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE: Państwo Izabela i Tomasz skorzystali z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i otrzymują comiesięczne wsparcie w zakresie uiszczania spłat rat kredytu. Obawiają się jednak, że wsparcie może zostać wstrzymane, ponieważ Pani Izabela utraciła status bezrobotnego i podjęła zatrudnienie. Jakie okoliczności powodują, że wsparcie może zostać wstrzymane? Czy jeśli spełniają inne przesłanki do udzielenia wsparcia, czy mogą z niego nadal korzystać?

ODPOWIEDŹ: Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje wypłatę wsparcia w przypadku:

 • utraty statusu bezrobotnego przez wszystkich kredytobiorców – z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata tego statusu;
 • zbycia przedmiotu kredytowania – z dniem otrzymania informacji o zbyciu;
 • wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego – z dniem upływu okresu wypowiedzenia;
 • podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania – z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej;
 • spłaty kredytu – z dniem dokonania spłaty ostatniej raty;
 • zwiększenia miesięcznych dochodów lub obniżenia miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2;
 • zwiększenia miesięcznych dochodów bądź zmniejszenia liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3.

W przypadku, gdy wstrzymanie wypłaty wsparcia związana jest z dwiema ostatnimi wskazanymi przesłankami lub utratą statusu bezrobotnego kredytobiorca uprawniony jest do złożenia nowego wniosku, jeśli spełnia inną z przesłanek uprawniającą do uzyskania wsparcia. Do czasu rozpatrzenia wniosku, kredytobiorca korzysta z dotychczas udzielonego wsparcia.

Podstawa prawna: art. 12 uFWK: „Art. 12. 1.  Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje wypłatę wsparcia w przypadku:

1) utraty statusu bezrobotnego przez wszystkich kredytobiorców – z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata tego statusu;

2) zbycia przedmiotu kredytowania – z dniem otrzymania informacji o zbyciu;

3) wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego – z dniem upływu okresu wypowiedzenia;

4) podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania – z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej;

5) spłaty kredytu – z dniem dokonania spłaty ostatniej raty;

6) zwiększenia miesięcznych dochodów lub obniżenia miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2;

7) zwiększenia miesięcznych dochodów bądź zmniejszenia liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 6 i 7, kredytobiorca jest uprawniony do złożenia nowego wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1, jeżeli spełnia co najmniej jedną z przesłanek wskazanych w art. 3 ust. 1. Do czasu rozpatrzenia wniosku wypłaty wsparcia przyznanego na dotychczasowej podstawie nie wstrzymuje się.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje wypłatę pożyczki na spłatę zadłużenia w przypadku powzięcia informacji, że została ona przyznana na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której przyznano pożyczkę na spłatę zadłużenia.”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE: Pani Jolanta skorzystała z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dziesięć miesięcy temu, ale postanowiła zbyć nieruchomość. Aktualnie cena sprzedaży nieruchomości pozwoli na całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego. Czy w takim przypadku Pani Jolanta będzie zobowiązana do zwrotu kwoty udzielonego dotychczas wsparcia?

ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z ustawą w przypadku zbycia przez kredytobiorcę przedmiotu kredytowania zwrot wsparcia następuje w terminie 30 dni od dnia zbycia.

Podstawa prawna: art. 20 uFWK: „Art. 20. W przypadku zbycia przez kredytobiorcę przedmiotu kredytowania objętego wsparciem zwrot wsparcia następuje w terminie 30 dni od dnia zbycia.”