Kolejny krok do normalizacji rynku pożyczek. Zwycięstwo Rzecznika Finansowego

Kilka miesięcy temu Rzecznik Finansowy informował o przystąpieniu do sprawy klientki, która przegrała postępowanie w pierwszej instancji z Profi Credit Polska i w wyniku wyroku sądu miała do spłacenia ponad 2,5-krotną wartość pożyczki. Sąd Okręgowy w Częstochowie jako sąd II instancji, w postępowaniu przy udziale Rzecznika Finansowego, zmienił rozstrzygnięcie sądu I instancji, zmniejszając zadłużenie pozwanej klientki o prawie 7 tysięcy złotych. Zdaniem przedstawicieli Rzecznika Finansowego orzeczenie sądu stanowi ważny krok w stronę normalizacji rynku pożyczkowego.

Pozwana przez pożyczkodawcę klientka zawarła umowę pożyczki, na mocy której otrzymała „do ręki” 6000 zł. Klientka spłaciła na rzecz instytucji pożyczkowej 3990 zł, zaprzestając dalszej spłaty z uwagi na problemy finansowe spowodowane trudną sytuację życiową. Umowa została wypowiedziana przez spółkę, która w zakresie żądania zapłaty skierowała sprawę do sadu. Sąd I instancji uznał rację Profi Credit Polska S.A. i zasądził kwotę 9972,63 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oznaczało to, że klientka była zobowiązana do spłaty łącznie prawie 14 000 zł samej kwoty głównej (kapitału pożyczki oraz kosztów pożyczki), do której należało doliczyć odsetki rosnące każdego dnia oraz koszty postępowania sądowego w wysokości ponad 2000 zł.

Klientka nie zgodziła się z rozstrzygnięciem, jakie zapadło w pierwszej instancji i złożyła apelację. Jednocześnie wystąpiła do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o przystąpienie do sprawy i wsparcie w toczącym się postępowaniu.

Sąd Okręgowy w Częstochowie jako Sąd II instancji, w postępowaniu przy udziale Rzecznika Finansowego, zmienił rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Myszkowie. W wyniku zmienionego rozstrzygnięcia, klientka jest zobowiązana do zwrotu na rzecz instytucji pożyczkowej jedynie 3153,63 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Oznacza to, że zadłużenie zostało zmniejszone o 6837 zł. Spółka jest przy tym zobowiązana do zwrotu klientce kosztów procesu za obie instancje.

Takie rozstrzygnięcie było możliwe również dzięki aktywnemu udziałowi Rzecznika Finansowego.

– Poszerzyliśmy spektrum argumentów prawnych, wskazując przy tym, że postanowienia odnoszące się do kosztów kredytu, mają z wielu względów charakter abuzywny. Wsparliśmy się tutaj szerokim orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wielokrotnie wskazywał, że nawet jeśli koszty pożyczki mieszczą się w ustawowym limicie, to nie oznacza to, że postanowienia kształtujące ich wysokość nie mogą mieć charakteru niedozwolonego – tłumaczy mec. Paulina Tronowska, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego.

Zdaniem ekspertów Rzecznika Finansowego, powyższy wyrok daje nadzieję również innym klientom, którzy zawarli umowy kredytu lub pożyczki obciążone wysokimi prowizjami, opłatami przygotowawczymi czy innymi kosztami, które w żaden sposób nie korespondują z kwotą udzielonego finansowania, na wygraną z instytucją pożyczkową lub innym kredytodawcą.

Rzecznik Finansowy udziela wsparcia klientom podmiotów rynku finansowego na różnych etapach sporu z kredytodawcą. Eksperci Rzecznika Finansowego służą poradami, podejmują działania interwencyjne i prowadzą postępowania polubowne W przypadku sporu sądowego Rzecznik Finansowy może wydać tzw. istotny pogląd dla sprawy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wytoczyć powództwo na rzecz klienta albo przystąpić do toczącego się postępowania.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego.