Rzecznik Finansowy wspiera klientkę instytucji pożyczkowej

Rzecznik Finansowy złożył do Sądu Okręgowego w Częstochowie oświadczenie o przystąpieniu do sprawy pożyczkobiorcy, klientki instytucji pożyczkowej.

W dniu 8 lutego 2019 r. klientka zawarła umowę pożyczki gotówkowej w kwocie 6.000 zł ze Spółką Profi Credit Polska S.A. Całkowity koszt pożyczki wraz z odsetkami i prowizją wyniósł 13.932 zł. Prawnym zabezpieczeniem spłaty był weksel własny in blanco z klauzulą „nie na zlecenie”. Klientka zaprzestała spłaty pożyczki z uwagi na problemy finansowe spowodowane trudną sytuacją życiową. Sprawa trafiła do sądu. Sąd I instancji uwzględnił powództwo skierowane przeciwko konsumentce w całości, nie zważając na możliwość zawarcia w umowie postanowień abuzywnych. Zdaniem Rzecznika Finansowego orzeczenie sądu pierwszej instancji jest błędne, dlatego zdecydował o wsparciu konsumentki w niniejszym postępowaniu poprzez wstąpienie do sprawy.

– Zdecydowałem o przystąpieniu do tej sprawy z uwagi na rażące dysproporcje między kwotą kredytu, a kosztami jego przyznania i obsługi. Moim zdaniem wprowadzenie przez instytucję pożyczkową opłat w wysokości wskazanej w umowie może godzić w dobre i uczciwe praktyki kupieckie oraz w sposób rażący naruszać interes pozwanej jako konsumentki – tłumaczy dr hab. Mariusz Golecki, prof. ucz., Rzecznik Finansowy.

W ocenie Rzecznika Finansowego, w okolicznościach niniejszej sprawy, pozaodsetkowe koszty pożyczki obejmujące wynagrodzenie prowizyjne i koszt opłaty za przyznanie „Twojego Pakietu”, mogły zostać określone na zawyżonym, nieznajdującym uzasadnienia, poziomie.

– Wprowadzenie maksymalnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu w ustawie o kredycie konsumenckim nie oznacza, że sąd orzekający nie jest uprawniony do oceny postanowień umownych pod kątem ich abuzywności. Możliwość obciążenia w umowie pożyczki przedmiotowymi pozaodstekowymi kosztami podlega ograniczeniom ze względu na regulację przewidzianą w art. 3851 § 1 i następne k.c. – komentuje Paulina Tronowska, radca prawny w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego Biura Rzecznika Finansowego.

Sprawa jest obecnie na etapie apelacji.