Wstrzymanie wykonania wyroku po skardze nadzwyczajnej Rzecznika Finansowego

Sąd wydał ważne postanowienie dla byłego kredytobiorcy Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Wniesiona w jego sprawie przez Rzecznika Finansowego skarga nadzwyczajna, doprowadziła do częściowego wstrzymania wykonania prawomocnego wyroku o zapłatę, które wiązałoby się z postępowaniem egzekucyjnym. Postanowienie wskazuje, że w ocenie sądu wykonanie wyroku w zaskarżonej części mogłoby wyrządzić konsumentowi „niepowetowaną szkodę”.

Sprawa dotyczy klienta, który w 2014 r. zawarł ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytowa umowę kredytu konsumenckiego, płatną w ratach w terminach ustalonych w umowie i harmonogramie spłat. Klient zaprzestał spłaty kredytu w 2015 r., w związku z tym kredytodawca wypowiedział mu umowę w październiku 2016 r., zaś w czerwcu 2019 r. wniósł do sądu powództwo o zapłatę. Klient, choć zgłosił zarzut przedawnienia części roszczenia, przegrał sprawy sądowe w obu instancjach. Po zapadnięciu prawomocnego wyroku, zwrócił się o pomoc do Rzecznika Finansowego, który po zapoznaniu się z aktami sprawy podjął decyzję o wniesieniu skargi nadzwyczajnej.

Więcej na temat tej sprawy:

– Skarga nadzwyczajna jest istotnym elementem systemu prawnego, który koryguje błędne rozstrzygnięcia sądów powszechnych. To także kolejne narzędzie pozwalające na likwidację dysproporcji pomiędzy podmiotami rynku finansowego, a klientami – mówi dr hab. Mariusz Golecki, prof. ucz., Rzecznik Finansowy.– W tej konkretnej sprawie, już samo wniesienie skargi nadzwyczajnej, pozwoliło uchronić konsumenta przed negatywnymi skutkami decyzji sądu, która w mojej ocenie jest niezgodna z zasadami demokratycznego pastwa prawnego i pozostaje w sprzeczności z zasadą sprawiedliwości społecznej.

Rzecznik Finansowy wniósł skargę nadzwyczajną w tej sprawie w czerwcu br. Po wniesieniu skargi, sąd II instancji, który wydał zaskarżone orzeczenie, wstrzymał jego wykonanie w części objętej skargą, do czasu zakończenia postępowania ze skargi nadzwyczajnej. Dla klienta ma to istotne znaczenie, ponieważ w zakresie kwoty zaskarżonej przez Rzecznika Finansowego, nie może być przeciwko niemu prowadzone postępowanie egzekucyjne. Powyższa decyzja Sądu świadczy o tym, iż w jego ocenie, wykonanie wyroku w zaskarżonej części mogłoby wyrządzić konsumentowi „niepowetowaną szkodę”.

Sprawa o zapłatę przeciwko klientowi Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej została wniesiona z powództwa syndyka masy upadłości SKOK w czerwcu 2019 r.