Informacja dla poszkodowanych przez sprawców posiadających obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w Gefion Insurance A/S

W związku z ogłoszeniem 7 czerwca 2021 r. upadłości następcy prawnego Gefion Insurance A/S, tj. Gefion Finans A/S under frivillig likvidation, zgodnie art. 98 ust. 2 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, obecnie znajduje się w gestii Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

1. Poszkodowani przez sprawców ubezpieczonych w Gefion w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie zgłosili szkód przed 7 czerwca 2021 r., czyli przed ogłoszeniem upadłości, w celu uzyskania odszkodowania powinni zgłosić szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zgłoszenia, zgodnie z przepisami ustawy, dokonuje się za pośrednictwem dowolnie wybranego zakładu ubezpieczeń, wykonującego działalność ubezpieczeniową w Polsce, w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dane kontaktowe do ubezpieczycieli dostępne są m.in. na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, pod hasłem „Członkowie Funduszu” oraz na stronie Rzecznika Finansowego.

2. Poszkodowani, którzy zgłosili szkody do Gefion jeszcze przed ogłoszeniem upadłości i nie uzyskali odszkodowania (np. Gefion nie zajął stanowiska w przedmiocie zgłoszonych roszczeń, nie wypłacił odszkodowania albo przyznał odszkodowanie, jednak nie nastąpiła jego wypłata lub wypłata była częściowa, w niepełnej wysokości), powinni obecnie skontaktować się z syndykami masy upadłościowej Gefion Finans A/S under frivillig likvidation.

Poszkodowani powinni wnioskować o przekazanie przez syndyka akt ich sprawy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeżeli istnieje taka potrzeba, syndykom należy przekazać również ewentualne dokumenty uzupełniające w sprawie. Następnie syndycy masy upadłości będą przekazywać akta szkody do Funduszu, celem realizacji zobowiązań. Zgłoszenia należy kierować do syndyków Gefion Finans A/S under frivillig likvidation: – S?ren Aamann Jensen (adres: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup) i Boris Frederiksen (adres: Kalvebod Brygge 32, 2900 Hellerup). Kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: gefion@poulschmith.dk. Po otrzymaniu akt szkody od syndyków, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie podejmował dalsze czynności w przekazanych mu sprawach.

3. Fundusz jest obowiązany zaspokoić roszczenie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń lub syndyka upadłości.

W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia w ww. terminie było niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności, z tym że bezsporna część świadczenia powinna być spełniona przez Fundusz w terminie podstawowym.

Odpowiedzialność za zwłokę w spełnieniu świadczenia ponoszą odpowiednio Fundusz i zakład ubezpieczeń, każdy w swoim zakresie.