Mariusz Golecki: Skarga nadzwyczajna istotnym elementem ochrony praw konsumentów

Dr hab. Mariusz Golecki, prof. ucz., Rzecznik Finansowy uczestniczył w dzisiejszej konferencji organizowanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę: „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i perspektywy”.

Rzecznik Finansowy przedstawił opinię własnego urzędu w zakresie realizacji środka nadzwyczajnego, jakim jest skarga nadzwyczajna. Podzielił się doświadczeniami z korzystania tego środka w obronie interesów klientów rynku finansowego. Do dzisiaj Rzecznik Finansowy dwunastokrotnie skorzystał z możliwości wniesienia skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących interesów klientów.

– Skarga jest istotnym elementem systemu prawnego, który koryguje błędne rozstrzygnięcia sądów powszechnych. To także kolejne narzędzie pozwalające na likwidację dysproporcji pomiędzy podmiotami rynku finansowego, a klientami. Już dziś aktywnie korzystam z tego środka w obronie interesów pokrzywdzonych. Niemniej zamierzam jeszcze zwiększyć aktywność urzędu w tym zakresie – zapewnia dr hab. Mariusz Golecki, prof. ucz., Rzecznik Finansowy. – Podczas konferencji zwracałem także uwagę na konieczne usprawnienie przepływu informacji pomiędzy podmiotami legitymizowanymi do wnoszenia skargi nadzwyczajnej – dodaje Mariusz Golecki.

W konferencji, oprócz Rzecznika Finansowego, wzięli udział przedstawiciele m.in. Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, adwokatury, radców prawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratorii Generalnej oraz liczni naukowcy.

Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą o SN, która weszła w życie w kwietniu 2018 r. Obecnie przewiduje ona m.in. możliwość składania do SN takich skarg na prawomocne wyroki polskich sądów z ostatnich 20 lat. Skargi te rozpoznaje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Skarga nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli jest to konieczne „dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej”. Ponadto skarga może być skierowana, jeśli orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka, i obywatela określone w konstytucji, narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z zebranym materiałem dowodowym.

Więcej informacji o przypadkach, w których Rzecznik Finansowy złożył skargę nadzwyczajną: https://rf.gov.pl/tag/skarga-nadzwyczajna/