Uprawnienia klientów upadłego biura podróży

Upadłe biuro podróży Neckermann miało wykupioną gwarancję ubezpieczeniową w Allianz Partners (AWP P&C S.A. Oddział w Polsce). Spółka i władze województwa mazowieckiego przekazały informacje nt. procedury działania w takiej sytuacji.

Informacja Marszałka Województwa Mazowieckiego

Informacja wystawcy gwarancji ubezpieczeniowej

W związku ze złożeniem w urzędzie marszałkowskim województwa mazowieckiego przez biuro podróży Neckermann Polska oświadczenia o niewypłacalności, przypominamy, że w zakresie zabezpieczenia interesów podróżnych w przypadku niewypłacalności biura podróży od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Przepisy te chronią konsumentów w Unii Europejskiej jednakowym poziomie.

W przypadku niewypłacalności biura podróży podróżni mogą liczyć na pokrycie kosztów powrotu do kraju i zwrot wpłaconych, ale niewykorzystanych kwot. Jeżeli biuro jest niewypłacalne, turyści mogą kontynuować wypoczynek, tak jak było to przewidziane w umowie – mówi Anna Dąbrowska, z biura Rzecznika Finansowego.

Z kim powinni kontaktować się turyści

Podmiotem, z którym należy się kontaktować w przypadku w przypadku niewypłacalności, a podróżny znajduje się poza granicami kraju, jest marszałek województwa. Może on – w zależności od sytuacji – pokryć koszty kontynuacji imprezy turystycznej, pokryć koszty powrotu lub podjąć działania związane z organizacją powrotu. (więcej w poniższym linku)

Klienci, którzy ponieśli opłaty za imprezę turystyczną, która nie została, bądź nie zostanie zrealizowana lub która została przerwana i nastąpił wcześniejszy powrót do kraju powinni się zgłaszać do podmiotu udzielającego zabezpieczenia biuru podróży. W tym wypadku jest to Allianz Partners (AWP P&C S.A. Oddział w Polsce).  Spółka już przekazała informacje nt. procedury działania w takiej sytuacji.

 W jakich terminach turyści otrzymają rekompensaty

Podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia podróżnego, dokonuje jego weryfikacji i przekazuje podróżnemu informację o szczegółowych wyliczeniach kwoty należnej podróżnemu albo informację o nieuwzględnieniu danego zgłoszenia w całości lub w części wraz ze wskazaniem przyczyny. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin udzielenia odpowiedzi ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia informacji o szczegółowym wyliczeniu kwot należnych podróżnym podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego dokonuje wypłat tych kwot bezpośrednio podróżnym.

Dodatkowym zabezpieczeniem dla turystów jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który zgodnie z przepisami ma ewentualnie uzupełnić środki brakujące na sprowadzenie turystów i roszczenia – mówi Anna Dąbrowska.